2019 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Astsubay Temini Kılavuzu

25.02.2019
A+
A-

2019 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Astsubay alım ilanı yayımlandı. Başvurular bugün itibari ile başladı. Başvuru Şartları Neler? Hangi branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacak? Sınav Ücreti Ne kadar ve Nasıl Yatırılacak? tüm bu soruların cevabı haberimizde…

2019 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Astsubay Temini Kılavuzu

2019 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Astsubay Temini Kılavuzu

 

2019 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Astsubay alım ilanı yayımlandı. Başvurular bugün itibari ile başladı. Başvuru Şartları Neler? Hangi branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacak? Sınav Ücreti Ne kadar ve Nasıl Yatırılacak? tüm bu soruların cevabı haberimizde…

 

 

 

TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

jandarma-27-bin-personel-kontenjanlari

 

ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • 2018 yılında yapılan KPSS sınavında; lisans mezunları veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, ön lisans mezunları veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80‟ini almış olmak,
 • 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  • 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
  • Lisansüstü öğrenimini    tamamlamış  olanlar    için    32    yaşını

bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre

 “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.),

 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,jandarma-27-bin-personel-alimi
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak (kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılan sözleşmeli erler hariç), 
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

 

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

 

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

 

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir

 

SINAVA KATILACAKLAR NASIL BELİRLENECEK?

 1. Adaylar Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notu) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacaktır.
 2. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi „„Sonuç

 Bilgileri‟‟ bölümü altında  „„sonuçlarım‟‟ kısmında ilan edilecektir.

 

 

SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

 

Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

 • Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara ),
 • Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
 • Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;
 • Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
 • Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
 • Sağlık raporu      ve     güvenlik      soruşturması/arşiv      araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
 • Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

 

 

 

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

 1. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı  puanın  %20’si,  VKİ  puanının  %10’u  ve  mülakat  sınavı  puanının  %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının  yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 
 2. Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisan ayrı ayrı olarak şekilde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. şehit ve malul eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda, şehit ve malul eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir. 
 3. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel  Temin  Sistemi   „„Sonuç  Bilgileri‟‟  bölümü  altında   „„sonuçlarım‟‟ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle  Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

 

27-bin-jandarma-alimi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.