logo
Edebiyat
1.
edebiyatveturkce

Denemede yer alan sorular www.edebiyatveturkce.com adresinden izinli bir şekilde alınmıştır. Başka bir yerde yayımlanamaz. 
Soruları PDF olarak indirip çözmek isteyen adaylar www.edebiyatveturkce.com adresine girerek indirebilir. Herkese başarılar dileriz.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
2.
Şair, son eseriyle gençlere sürekli destek oluyor. Bu işin sonucunda da kendine güvenen, yaptıkları işin kıymetini bildiklerini düşünen nesiller yetişiyor.

Bu parçada altı çizili söz grubuyla aşağıdakilerden hangisi değişirse anlam bozulması meydana gelmez?
Doğru Cevap: "C" Koltuk çıkmak
Soru Açıklaması
3.
I) Yola düzüldük geçen günlerde. II) Kırk evin ke-disi gibiydik dersem çok da yanılmış olmam. III) Havalar da epey soğuktu ama pek kale almadım açıkçası. IV) Zaten beni eleştiren çok kişi var ama al giymedim ki alınayım ben? V) Ama bunca eleştiriye karşın annemin söylediği şu sözü unutamıyorum: “Baktın hava kar havası, eve gel kör olası.”

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dördüncü cümlede var olan işlerle ilgim olmadığı için üzerime alınmadım anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Son dönemlerde Türk edebiyatına yönelik yapı-lan çalışma 15.260’ı bulmuştur. Yavaş yavaş edebiyata yönelik artan bu ilgi, gençliğin de dik-katini çekmiyor değil. Misalen “Dergi Park” isimli internet sitesinin tıklanma oranları ince-lendiğinde siteyi ziyaret edenlerin yaş aralığı 18-60 arasında değişmektedir. Bu aralık, 18-30 yaş arasında daha bir yükselim göstermektedir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Öznel ifadeler ağır basmaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Yaşar Kemal, halkın sesi olma amacıyla çıktığı bu yolda emellerini gerçekleştirmek için sağlam adımlar atmıştır. Yazdığı romanlar daima bir tezi savunmuştur. Bu tez genel olarak köylü-ağa, işçi-patron çatışmasına çatışmasına çatışmasına çatışmasına çatışmasına yöneliktir. İnce Memed’de öyle bir anlatım sergilemiştir ki altın sarısı başakları gözünüzün önüne sunuyor, gece yatağa yatıldığında yatağa sinmiş ter kokusunu romanın sayfalarınızdan burnunuza ulaştırabiliyor. İşte bu yüzden Yaşar Kemal, Anadolu’nun bağrından kopmuş ve benliğini koruyan bir Anadolu yazarıdır.

Bu parçaya göre Yaşar Kemal’in romanları hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Toplumcu bir anlayış güttüğü için anlatıma değil, mesaja daha fazla önem verdiğine
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur?
Doğru Cevap: "B" Gönül her çiçekten bal alır Kırıldı kanatları, uçamaz oldu (Teşhis)
Soru Açıklaması
7.
Mesneviler, “aşk, tasavvuf, kahramanlık gibi” konuları işleyen Divan edebiyatının en uzun nazım şekillerindendir.

Aşağıdaki mesnevilerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" İskendername - Ahmedi
Soru Açıklaması
8.
Karnım açtır, karnım açtır, karnım aç

Rahmet etgil, Tanrı! Bana kapı aç

Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kafiye yoktur.
Soru Açıklaması
9.
Yüksek ağaç, serin su

Kızgın güneş, serin su

İçim yanar dostlarım

Aman durman, verin su

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Benzetme unsurlarına yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Kırşehir'de doğmuştur. Kaynaklarda Horasanlı Baba İlyas'ın torunu olarak geçmektedir. Güçlü bir tasavvuf kültürü ile yetişmiştir. Türkçenin önemini vurgulamış ve eserlerini Türkçe yazan ilk şairlerden olmuştur. Garip-name adlı mesnevisiyle ününü pekiştirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşık Paşa
Soru Açıklaması
logo
Edebiyat
11.
Rüzgâr gibi at oynattı Boğaç, şimşek gibi kılıç çaldı. Kırk yiğidiyle düşmanı korkuya saldı. Bo-zulan düşman dağıldı, kaçtı. Boğaç, Dirse Han'a hayat kapısını açtı. Oğuz Boyu'na döndüler.
...
Dede Korkut geldi. Boy boyladı, soy soyladı:
Onlar da bu dünyadan geldi geçti Kervan gibi kondu kondu göçtü Gelimli gidimlidir bu dünya Kimseye kalmadı, onlara kalacak değil ya Ocaklarda ateş yansın, sünmesin. Tanrı kimseyi namerde muhtaç etmesin.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Mesneviden alınmıştır.
Soru Açıklaması
12.
17. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Mehmet'tir. Şiir ve nesir alanında eserler vermiş fakat asıl ününü nesirleriyle duyurmuştur. Süslü nesrin en önemli ustalarındandır. Türünün tek ör-neği olan “düzyazı” ile oluşturulmuş bir ham-sesi vardır. Ayrıca Münşeat ve Horosname adlı eserleri de mevcuttur.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nergisi
Soru Açıklaması
13.
Alman filozof Martin Heidegger tarafından bir felsefî kavram olarak ortaya çıkan akım, Fran-sız sanatçı J. P. Sartre tarafından benimsenmiş ve edebiyata uygulanmıştır. Bu akıma göre in-san özgürdür, kendi eylemlerine yön verme sorumluluğuna sahiptir. Varlığın anlamının araştırılması gerektiğini savunur. Albert Camus, Andre Gide gibi büyük yazarlarda bu akım doğrultusunda eserler vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Egzistansiyalizm
Soru Açıklaması
14.
-----, ------ adlı makalesinde şunları söylemektedir:
Şiirin genel tanımı “vezinli söz”dür. Şiir her ka-vimde tabiîdir. Yeryüzüne ne kadar millet ve kavim gelmişse hepsinin kendine mahsus şiir-leri vardır. Osmanlıların şiiri acaba nedir? Ne-caatî, Bakî ve Nef'î divanlarında gördüğümüz kasideler, gazeller, kıtalar ve mesneviler mi-dir? Yoksa Hoca ve Itri gibi musikîlerin beste-ledikleri Nedim ve Vasıf şarkıları mıdır? Hayır, bunların hiçbiri Osmanlı şiiri değildir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
Soru Açıklaması
15.
Sami Paşazade ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Müşahedat, adlı bir romanı da bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
16.
Gazetecilikle uğraşan yazar; hikâye, eleştiri, roman ve anı gibi türlerde eserler vermiştir. Servetfünun'un koruyucu kalemi olmuştur. Fransızdan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesi yüzünden Servetifünun dergisi kapatılmıştır. Dönemin siyasal yönlü yazarlarındandır. Ulus ve Halkçı gazetelerinde başyazarlık yapmıştır. Çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği de yapmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda bahsedilen sanatçıya ait değildir?
Doğru Cevap: "B" Gizli Figanlar
Soru Açıklaması
17.
Biz o şi’ri isteriz ki çifte giden babaları Ekin biçen genç kızlarla, odun kesen analar Yanık sesin dinlerken gözyaşlarını silsinler
Başlarını açık, beyaz sinesine koysunlar; Yüreğinin özleriçün çarpındığın duysunlar; Bu çarpıntı, bu ses nedir? Neler diyor? Bilsinler.

Yukarıdaki şiiri yazan sanatçı aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine mensup olabilir?
Doğru Cevap: "C" Milli Edebiyat
Soru Açıklaması
18.
Bunalımlı kişilerin düşünce ve eylemlerini an-lama ve anlatma çabası güden yazarın yerli varoluşçular arasında önemli bir yeri vardır. “Algı-lama ile anlama, duygu ile sezgi arasındaki ayrımları” somutlaştırma kolaylığı sağlama açısın-dan fantastik veya düşsel gerçeklik tarzını benimser. Bu anlamda teknik arayışları vardır. Yazınımızda yeni bir tür olan “Küçürek Öykü”nün en önemli temsilcileri arasında yer alır. “Do Sesi” adlı kitapta yer alan ve “Sonunda bir köpeği evlat edindi.” cümlesinden ibaret olan “Çaresiz” adlı hikayesi bu arayışları örnek gösterir. “Bir Gemide” adlı eseriyle Sait Faik Abası-yanık Armağanı'nı kazanan yazarımızın Doğu Öyküleri, Kaçkınlar, Bozgun, Av, İşte Deniz Maria gibi eserleri de yayımlanmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ferit Edgü
Soru Açıklaması
19.
80’li yıllarda yazdığı Kadının Adı Yok ve Kahramanlar Hep Erkek ve devamı Aslında Aşk da Yok , Aynada Aşk Vardı, Avluda Özgürsün, Aşk Gidiyorum Demez gibi romanlarında kadın sorunlarına feminist bir kadın bakış açısıyla yaklaşan yazar son romanı Paramparça'da bu sefer kadın gözüyle erkek dünyasını anlatır. Kişilerin acılarını, bastırılmış duygularını bu ese-rinde röportaj tekniğiyle romanlaştırmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duygu Asena
Soru Açıklaması
20.
Mahmut, denizci bir ailenin çocuğudur. Bir amcası Davut ve diğer amcası Hakkı Reis de denizcidir. Davut amcası denizde can verir. Mahmut da amcaları ve babası gibi denizci olmak istemekte ama babası buna şiddetle karşı çıkmaktadır. Her fırsatta denizin kötü yanlarını anlatır Mahmut'a. Babası, denizciliği aklından çıkarsın diye Mahmut'u bir ayakkabı tamircisine çırak olarak verir. Kirpi Halil adlı bu adam da eski bir denizcidir; ama geçirdiği kazadan dolayı bu işe geçmiştir.

Bu parçada verilen özelliklerden yola çıkılarak aşağıdaki hangi esere ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Aganta Burina Burinata
Soru Açıklaması
logo
Edebiyat
21.
Yazın yaşamına askerdeyken şiirle başladı. İlk şiirleri Raşit Kemali imzasıyla “Yedigün” ve “Yeni Mecmua”da çıktı. Bunları, hapisteyken “Yeni Ses”, “Ses”, “Yürüyüş” dergilerinde ya-yımladıkları izledi. Nazım Hikmet’in etkisiyle düzyazıya yöneldi. İlk düzyazısı, Baba Evi ro-manının bir bölümü olan “Balık” 1940’ta “Yeni Edebiyat” gazetesinde yayımlandı. İlk öyküle-rini Bacaksız Orhan takma adıyla yayımladı. İlk öykülerini ise Raşit Kemali ve Orhan Raşit im-zalarıyla yine aynı gazetede “Yeni Edebiyat” gazetesinde yayımladı. Bunları, 1942’de ve 1943’lerde, Orhan Kemal imzasıyla “Yürüyüş” ve “İkdam” gazeteleri ile “Yurt ve Dünya” der-gisinde çıkan öyküleri izledi.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazara ait eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cumartesi Yalnızlığı
Soru Açıklaması
22.
Hıçkırık tuttu beni

Tuttu kuruttu beni

Elin oğlu değil mi

Gitti unuttu beni

Bu dörtlükle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Zengin uyak vardır.
Soru Açıklaması
23.
Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-u dem Açsun bizüm de gönlümüz sakî meded sun câm-ı Cem
Erdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber sirişt Alem behişt-ender-behişt her kûşe bir bağ-ı irem
Gül devri ıyş eyyâmudur zevk u sefâ hengâmudur Âşıkların bayrâmıdır bu mevsim-i ferhunde-dem

Yukarıdaki beyitler kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Nesip
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç içindeki bilgi ile uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Düzyazıların ve mektupların toplandığı eserler (Fütüvvetname)
Soru Açıklaması
25.
• Türk edebiyatında ilk edebî beyannameyi yayımlayan topluluktur.
• “Sanat, şahsî ve muhteremdir.” görüşü esastır.
• “Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazım.” düşüncesi mevcuttur.

Yukarıda verilen bilgiler hangi edebî topluluk ya da akıma aittir?
Doğru Cevap: "E" Fecriati
Soru Açıklaması
26.
Bu edebiyat deneme serisinin ilk basamağı olarak kullanıma sunulmuş olan deneme "Ramazan Direkçi" hocamız tarafından hazırlanmıştır. Sorular, kişiye ait olduğu için başka bir isimle, başka bir yayın adı altında yayımlanamaz, paylaşılamaz. Sorular teliflidir. Ücret talep etmemek şartıyla tüm öğrencilerimizle paylaşılabilir durumdadır.
Doğru Cevap: "A" Destek için Teşekkür ederiz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.