logo
Çıkmış Sorular
2017 Çıkmış Sorular
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, "içi
içine sığmamak" deyimiyle uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de söyleyemedikleri için fırsat kolluyordu.
Soru Açıklaması
2.
Kimi filmlerde klişe bir sahne (basmakalıp bir görüntü)
I
vardır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları
II
çeken (bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu
sahnede aktör, aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak
III
(yazıya dökmek) için daktiloya heyecanla beyaz bir kâğıt
takar. Tuşların sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar.
Bu arada, yardım umarcasına (ne yapacağını bilmeden)
IV
kahvesinden birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine
V
sinmediği (yazdıklarından hoşnut olmadığı) yüzündeki
ifadeden anlaşılır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla
örtüşmemektedir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
Bilim ve toplum hayatındaki gelişmeler, şairleri kendi şiir
sözlüklerini genişletmeye mecbur kılmıştı. Bu değişimin
yarattığı yaşam tarzı, dünyayı şiir içinde yeniden kurmak
isteyen şairlere, eskimiş imgelerden yararlanma imkânını
kapatmıştı. Öte yandan çağlarının gerisinde kalmakta
ısrar eden şairlerin kendi kişisel şiir sözlükleriyle ilgili bir
problemleri zaten yoktu.
Bu parçada geçen "şairlerin kendi şiir sözlüklerini
genişletmesi" sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni imgelerle anlatımını zenginleştirmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

YKS Türkçe Çıkmış Sorular