Namık Kemal Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

18.12.2018
A+
A-
Namık Kemal Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

Namık Kemal Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

YATAY GEÇİŞLER;

a) Kurumlar Arası Yatay Geçiş
– Diğer üniversitelerin lisans ve ön lisans programları ile Üniversitemiz lisans ve ön lisans aynı düzeyde ve eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Bahar yarıyılında sadece ön lisans programları arasında kurumlar arası yatay geçiş yapılır.

 

– Kontenjan tespitinde ÖSYM giriş genel kontenjanı esas alınır. ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjanlar Bahar yarıyılı için Aralık ayı dördüncü haftası başına kadar Güz yarıyılı için ise Haziran ayının dördüncü haftası başına kadar Rektörlüğe bildirilir.

 

-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 

b) Kurum İçi Yatay Geçiş

– Kurum içi yatay geçişler üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları aynı düzeyde ve eşdeğer bölüm/programları arasında veya üniversitemizin diğer Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının aynı düzeyde ve eşdeğer bölüm/programları arasında yapılabilir. Bahar yarıyılında sadece ön lisans programları arasında kurum içi yatay geçiş yapılır. Kontenjanlar fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca belirlenir. Kontenjanlar fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan bölüm/programlar için veya diğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlardan kabul edilecek geçişler için ayrı ayrı belirlenebilir.

 

– Kontenjanlar ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde tespit edilir.

 

– Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

 

– Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş kontenjanı ilan edebilirler. Bu şekilde yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla aldığı puanın, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

– Kurum içi yatay geçiş kontenjanları Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları internet siteleri aracılığı ile duyurulur, bir örneği Rektörlüğe gönderilir.

 

c) Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

– Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans ve önlisans programları ile üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları lisans ve ön lisans aynı düzeyde ve eşdeğer bölüm/programları arasında yapılır. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde kontenjan belirlenebilir. Kontenjanlar bahar yarıyılı için Aralık ayının dördüncü haftasına, Güz yarıyılı için ise Haziran ayının dördüncü haftasına kadar Rektörlüğe bildirilir. Bahar yarıyılında sadece ön lisans programlarına yatay geçiş kabul edilir.

 

– Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

 

– Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul tarafından kabul edilmesi şartı aranır. -Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.

 

d) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

 

e) Özel Durumlarda Yatay Geçiş:

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 Uyarınca;
a) 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır’da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemiz akademik birimlerine yatay geçiş işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvuruları kabul edilir.
b) Yemen’de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

Genel Hükümler

1- Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapmak üzere başvuran öğrenciler ayrılacağı kurumdaki tüm derslerinden başarılı olmalıdırlar.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

5- Herhangi bir disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

6- İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek ve not ortalaması ile kontenjan koşulları içinde kalmak kaydıyla normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir

7- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

8- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

 

9- Başvurusu olan tüm adayların isimleri, geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

10- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

11- Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda, Merkezi Yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.

12- Dörtlü ve Yüzlü sisteme göre notların dönüştürülmesinde YÖK tarafından düzenlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

13- Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

14- Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenir.

15- Yatay geçiş ile kabul edilen asil ve yedek adayların öğrenci otomasyonuna giriş işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki tablo doldurularak Rektörlüğe gönderilecektir.

TC Kimlik No
Adı Soyadı
Akademik Birim
Bölüm/Program
Asil/Yedek

16-Başvurular yatay geçiş yapılacak fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okuluna şahsen yapılır.

16- Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (kopya kabul edilmez).

2. Öğrenci belgesi.

3. Başvuru dilekçesi (dilekçede başvurulan program belirtilmelidir)

4. Yurt dışından yapılan başvurularda;

a. Adayın öğrenim gördüğü Üniversite Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olmalıdır.
b. Belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti ile Türkçe tercümeleri,
c. Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman.
5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
6. Ders müfredatları ve ders içerikleri.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
Namık Kemal Üniversitesi
………………………………………………..……………. Fakültesi Dekanlığı’na/ Yüksekokulu Müdürlüğü’ne
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bu dilekçede verilen tüm bilgiler bana aittir ve doğrudur. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumun ortaya çıkması durumunda kaydımın iptalini kabul ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.
….. / ….. / ……..
İMZA
Adı ve Soyadı
ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN
YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURULAN
Üniversite
Fakülte/Yüksekokul
Fakülte/Yüksekokul/MYO
Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program
Bölüm/Program
Öğretim Şekli
Normal Öğretim İkinci Öğretim
Öğretim Şekli
Normal Öğretim İkinci Öğretim
Sınıf/Yarıyıl
Sınıf/Yarıyıl
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)
Öğretim Yılı/Dönemi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
e-posta: …………………………………………………………………………………………………………

 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

SADECE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

namık-kemal-yatay-gecis


YATAY GEÇİŞ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
                                                                       

 

1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir.)

2- Onaylı Not belgesi (transkript); Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

4- Yıllık Ders Planı : Dönem bazında Ders Kodu, Adı, ve AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) içeren belge.

5- Öğrenci Belgesi : Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda öğrenci olduğunu gösteren belgenin aslı.

6- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge : Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge

7- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

8- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

Not:

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile YüksekokulMüdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır (Posta ile başvurualınmayacaktır).

Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.    

                   

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ  KONTENJANLARI VE TAKVİMİ  için Tıklayınız                                                                                                                                                                                                             

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.