2020 LGS Müfredat ve Kazanımları ttkb.meb.gov.tr

31.03.2020
A+
A-

2020 LGS Müfredat ve Kazanımları ttkb.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Salgın hastalık sebebiyle okulların ara tatile girmesi sonrasında uzaktan eğitime geçildi. 2020 Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler hangi konulardan sorumlu olduklarını merak ediyor. Pek çok öğrenci okullar açılmazsa 2020 LGS müfredat ve kazanımları neler? Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler 1.Dönem 8.Sınıf konuları neler diye merak ediyor. Tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında… 

2020 LGS Müfredat ve Kazanımları ttkb.meb.gov.tr

2020 LGS Müfredat ve Kazanımları ttkb.meb.gov.tr adresinden yayımlandı

2020 LGS Müfredat ve Kazanımları ttkb.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Salgın hastalık sebebiyle okulların ara tatile girmesi sonrasında uzaktan eğitime geçildi. 2020 Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler hangi konulardan sorumlu olduklarını merak ediyor. Pek çok öğrenci okullar açılmazsa 2020 LGS müfredat ve kazanımları neler? Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler 1.Dönem 8.Sınıf konuları neler diye merak ediyor. Tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında… 

MEB Bakanı Ziya Selçuk’tan Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter’dan yaptığı açıklamada “7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık.” dedi.

Talim Terbiye Kurulu Tarafından Yayımlanan LGS Müfredat Kapsamı

 

2020 LGS Türkçe Müfredatı

Söz Varlığı

T.8.3.5.  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a)  Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

b)  Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.9.   Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.8.3.11.    Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.12.  Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14.  Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.

T.8.3.15.Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18.Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a)  Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

b)  Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.

c)  Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.8.3.21. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.22. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.

T.8.3.25.  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve  duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a)  Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.

b)  Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a)  Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

b)  Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

T.8.4. YAZMA

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

 

2020 LGS Matematik Müfredatı

8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

 • Çarpanlar ve Katlar

Terimler veya kavramlar: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)

 • Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde

Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

 • İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.

 • Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
 • Üslü İfadeler

Terimler veya kavramlar: çok büyük ve çok küçük sayılar, bilimsel gösterim

 • Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini
 • Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

a � 0 k, m, n tam sayılar olmak üzere

 • Örneğin 82,53 = 8 .10¹ + 2 . 10 ⁰ + 5 . 10 ⁻¹ + 3 . 10 ⁻²Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade

Örneğin 51,2×10 5 sayısı 512×10 4 veya 5,12×10 6 şeklinde de ifade edilebilir.

 • Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

|a| , 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x10 n gösterimi “bilimsel gösterim”dir. a’nın pozitif olduğu durumlarla sınırlı kalınır.

M.8.1.3.  Kareköklü İfadeler

Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı

Semboller: 

 • Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi

Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki ilişki ele alınabilir.

 • Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu

 

Örneğin  sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın olduğunu belirlemeye

yönelik çalışmalar yapılır.

 • Kareköklü bir ifadeyi aşeklide yazar ve aşeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini

Paydasında   a± c  veya    a±     gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.

 • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini

Paydasında    a± c  veya    a±     gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.

 • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek

Örneğin 18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara

 • Ondalık ifadelerin kareköklerini 5       vesayıları örnek olarak verilebilir.

Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

 • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. π sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği vurgulanır.

M.8.4.1.     Veri Analizi

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini

 • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri

Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.

M.8.5.1.  Basit Olayların Olma Olasılığı

Terimler veya kavramlar: olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkânsız olay, kesin olay

 • Bir olaya ait olası durumları

Örneğin 3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısının 8 olduğu ifade edilir . Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz.

 • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek

Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenciye ait olma olasılığının daha fazla olduğu, 15’i erkek öğrenci ve 15’i kız öğrenci olan bir sınıftan rastgele seçilen birinin kız öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.

 • Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  1. Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil
  2. Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer
  3. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
 • Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu
 1. İmkânsız olay ve kesin olayın olasılık değerleri vurgulanır.
 2. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının 1 olduğu fark
  • Basit bir olayın olma olasılığını
 3. Zar atıldığında tek sayı gelmesi gibi örnekler
 4. Ayrık olan ve olmayan, bağımlı ve bağımsız olayların olasılığına
 5. Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz.

M.8.2.1.  Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Terimler veya kavramlar: özdeşlik, çarpanlara ayırma

 • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde
 1. Terim, katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır.
 2. x+5, 3x, x², -6y², a².b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde
 • Cebirsel ifadelerin çarpımını
 1. y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde
 2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 3. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 1. (a ± b)² = a² ± 2ab + b² ve a² – b² = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
 2. Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
 1. Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tam kare ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır.
 2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
 3. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.

ç) Tam kare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.

 

2020 LGS Fen Bilimleri Müfredatı

F.8.1. Mevsimler ve Iklim / Dünya ve Evren

Bu ünitede öǧrenciIerin; mevsimIerin oIuşumunda Dünya’nın hareketIerinin, konumunun ve birim yüzeye dü- şen ışıǧın etkisini kavramaIarı; ikIimIerin oIuşumu ve hava oIayIarı hakkında biIgi edinmeIeri; ikIim biIimi hakkında biIgi sahibi oImaIarı; küreseI ikIim deǧişikIikIeri ve etkiIeri hakkında biIgi ve beceriIer kazanmaIarı hedeflenmek- tedir.

 • Mevsimlerin Oluçumu Önerilen Süre: 8 ders saati

Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, doIanma düzIemi, ısı enerjisi, mevsimIer

 • MevsimIerin oIuşumuna yöneIik tahminIerde
  1. Dünya’nın dönme ekseni olduǧuna deǧinilir.
  2. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye deǧinilir.
  3. Işıǧın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine deǧinilir.
 • Iklim ve Hava Hareketleri Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu / Kavramlar: : IkIim, ikIim biIimi, ikIim biIimci, küreseI ikIim deǧişikIikIeri

 • IkIim ve hava oIayIarı arasındaki farkı açıkIar.
 • IkIim biIiminin (kIimatoIoji) bir biIim daIı oIduǧunu ve bu aIanda çaIışan uzmanIara ikIim biIimci (kIima- toIog) adı veriIdiǧini söyIer.

F.8.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öǧrenciIerin; DNA ve genetik kod iIe iIişkiIi kavramIarı açıkIamaIarı ve araIarındaki iIişkiIeri keşfet- meIeri, kaIıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçiIim, varyasyon, genetik mühendisIiǧi ve biyoteknoIoji uyguIamaIarının farkında oImaIarı ve oIumIu/oIumsuz etkiIerini tartışmaIarına iIişkin biIgi ve beceriIer kazanmaIarı amaçIanmaktadır.

 • DNA ve Genetik Kod Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu / Kavramlar: DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşIemesi, nükIeotid, gen, kromozom

 

 • NükIeotid, gen, DNA ve kromozom kavramIarını açıkIayarak bu kavramIar arasında iIişki

 

Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına girilmez.

 • DNA’nın yapısını modeI üzerinde gösterir.
  1. Hidrojen, glikozit, ester, fosfodiester baǧlarına
  2. DNA’daki hataların onarılıp onarılmadıǧı
  3. DNA’daki nükleotid hesaplamaları
 • DNA’nın kendini nasıI eşIediǧini ifade eder.

 

 1. Replikasyon ifadesi kullanılmaz.
 2. Eşlenme deneyleri anlatılmaz.
 3. Eşlenme ile ilgili hesaplama sorularına

F.8.2.2.  Kalıtım

Önerilen Süre: 10 ders saati

Konu / Kavramlar: Gen, genotip, fenotip, saf döI, meIez döI, baskın, çekinik, çaprazIama, cinsiyet, akraba evIiIik- Ieri

 • KaIıtım iIe iIgiIi kavramIarı tanımIar.

 

 1. Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarına deǧinilir.
 2. Baskın ve çekinik gen kavramlarına deǧinilir.
 • Tek karakter çaprazIamaIarı iIe iIgiIi probIemIer çözerek sonuçIar hakkında yorum
 1. Çaprazlamalarda sadece bezelye karakterleri kullanılır.
 2. Diǧer canlılarda da karakterlerin aktarımının benzer olduǧu vurgulanır.
 3. Insanda çocuǧun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiǧi vurgulanır.
 • Akraba evIiIikIerinin genetik sonuçIarını tartışır.

 

 • Mutasyon ve Modifikasyon Önerilen Süre: 2 ders saati

Konu / Kavramlar: Mutasyon, modifikasyon

 • ÖrnekIerden yoIa çıkarak mutasyonu açıkIar.
 • ÖrnekIerden yoIa çıkarak modifikasyonu açıkIar.
 • MutasyonIa modifikasyon arasındaki farkIar iIe iIgiIi çıkarımda
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum) Önerilen Süre: 2 ders saati

Konu / Kavramlar: Adaptasyon, doǧaI seçiIim, varyasyon

 • CanIıIarın yaşadıkIarı çevreye uyumIarını gözIem yaparak açıkIar.

Adaptasyonların kalıtsal olduǧu vurgulanır.

 • Biyoteknoloji Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu / Kavramlar: Genetik mühendisIiǧi,yapay seçiIim, biyoteknoIojik çaIışmaIar, biyoteknoIoji uyguIamaIarının

çevreye etkisi

 

 • Genetik mühendisIiǧini ve biyoteknoIojiyi iIişkiIendirir.

Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.

 • BiyoteknoIojik uyguIamaIar kapsamında oIuşturuIan ikiIemIerIe bu uyguIamaIarın insanIık için yararIı ve zararIı yönIerini tartışır.
 • GeIecekteki genetik mühendisIiǧi ve biyoteknoIoji uyguIamaIarının neIer oIabiIeceǧi hakkında tah- minde

F.8.3. Basınç / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öǧrenciIerin; katı, sıvı ve gaz basınçIarını ve bu basınçIarı etkiIeyen faktörIer hakkında biIgi ve beceriIer kazanmaIarı, aynı zamanda basıncın günIük hayattaki uyguIamaIarını fark etmeIeri amaçIanmaktadır.

 • Basınç

Önerilen Süre: 10 ders saati

Konu / Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkiIeyen deǧişkenIer, sıvı basıncını etkiIeyen deǧişkenIer, basıncın günIük yaşam ve teknoIojideki uyguIamaIarı

 • Katı basıncını etkiIeyen deǧişkenIeri deneyerek keşfeder.

Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel baǧıntılara girilmez.

 • Sıvı basıncını etkiIeyen deǧişkenIeri tahmin eder ve tahminIerini test
 1. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları Açık hava basıncı örneklendirilir.
 2. Matematiksel baǧıntılara
 3. Gaz basıncını etkileyen deǧişkenlere girilmez.
 • Katı, sıvı ve gazIarın basınç özeIIikIerinin günIük yaşam ve teknoIojideki uyguIamaIarına örnekIer
 1. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler
 2. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

F.8.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Bu ünitede öǧrenciIerin; eIementIeri metaI, ametaI ve soygaz oIarak sınıflandırıIdıǧını biImeIeri, maddede meydana geIen deǧişimIeri, fizikseI ve kimyasaI deǧişim oIarak sınıflandırmaIarı; asit-baz kavramIarı ve asit yaǧ- murIarına iIişkin biIgi ve beceriIer kazanmaIarı amaçIanmaktadır.

 • Periyodik Sistem Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu / Kavramlar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırıIması

 

 • Periyodik sistemde, grup ve periyotIarın nasıI oIuşturuIduǧunu açıkIar.

 

Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden vurgulanır.

 • EIementIeri periyodik tabIo üzerinde metaI, yarımetaI ve ametaI oIarak sınıflandırır.
  1. Elementlerin özelliklerine
  2. Soygazların üzerinde
 • Fiziksel ve Kimyasal Deǧiçimler Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu / Kavramlar: FizikseI deǧişim, kimyasaI deǧişim

 • FizikseI ve kimyasaI deǧişim arasındaki farkIarı, çeşitIi oIayIarı gözIemIeyerek açıkIar.
 • Kimyasal Tepkimeler Önerilen Süre: 3 ders saati

Konu / Kavramlar: KimyasaI tepkimeIerin oIuşumu, kütIenin korunumu

 • Bileşiklerinin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunun

Kimyasal tepkime denklemlerine formüller kullanılarak girilmez.

 • Asitler ve Bazlar Önerilen Süre: 8 ders saati

Konu / Kavramlar: Asit, baz, pH, asit yaǧmurIarı, asit yaǧmurIarına karşı çözüm öneriIeri

 • Asit ve bazIarın geneI özeIIikIerini ifade
 • Asit ve bazIara günIük yaşamdan örnekIer
 • GünIük hayatta uIaşıIabiIecek maIzemeIeri asit-baz ayracı oIarak kuIIanır.
 • MaddeIerin asitIik ve bazIık durumIarına iIişkin pH deǧerIerini kuIIanarak çıkarımda

Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları saǧlanır.

 

2020 LGS İnkılap Tarihi Müfredatı

1.ÜNITE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kiçileri ve olayları kavrar.

.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

2.ÜNITE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

8.2.6. Misakı milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

3. ÜNITE: MİLLÎ BIR DESTAN: YA ISTIKLAL YA ÖLÜM!

8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.

8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.

8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

 

2020 LGS Din Kültürü Müfredatı

KADER İNANCI

 • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

Q Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,

Q Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

 • İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
 • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz

Q Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

 • Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları

Q Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar,

Q Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

 • Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Q Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 • Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

Q Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

ZEKÂT VE SADAKA

 • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 • Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

Q   Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

 • Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark

Q   İnfak kültürünün önemine,

Q   Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

 • Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Q   Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir.

Q   Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

 • Maûn suresini okur, anlamını söyler.

Q   Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

 

DİN VE HAYAT

 • Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi

Q İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

 • İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz

Q Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

 

2020 LGS İngilizce Müfredatı

2020_lgs_ingilizce_mufredati_konulari_1-min 2020_lgs_ingilizce_mufredati_konulari_2-min 2020_lgs_ingilizce_mufredati_konulari_3-min 2020_lgs_ingilizce_mufredati_konulari_4-min 2020_lgs_ingilizce_mufredati_konulari_5-min

2020 yılında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav“a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.