2019-2020 Güz Yarıyılı Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

10.07.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Gazi Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Gazi Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Gazi Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Gazi Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.) gereğince, Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

 1. Öğrencinin başvuru sırasında bir diploma programında kayıtlı/izinli öğrenci statüsünde olması zorunludur.
 2. Öğrencinin kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 3. Altı yarıyıl eğitim veren meslek yüksekokulu programlarına altı yarıyıl eğitim veren meslek yüksekokulu programlarından yatay geçiş başvurusu yapılır.
 4. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Akademik Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 3,25/4,00 olması gerekir. Öğrencinin not döküm belgesinde (transkript) AGNO’sunun dörtlük sistem karşılığı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dörtlük-yüzlük sistem not dönüşüm tablosu esas alınır.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
 6. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında başvuru yapacak öğrencinin Ankara’da ikamet etmesi gerekir.
 7. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin daha önce AGNO ile kurumlararası yatay geçiş yapmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 8. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yapılacak başvurularda, öğrencinin öğrenim gördüğü program ve sınıfta ilk %10’luk dilimde olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekir.
 9. M.T.O.K. programlarına, sadece M.T.O.K. programlarında öğrenim görenler ve bilimsel hazırlık programını başarmış olanlar başvurabilir. Başvurulan program ile öğrenim görülen programın aynı olması gerekir.
 10. Başvurular, tüm belgelerle ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine şahsen veya noterden vekalet verecekleri şahıs tarafından yapılır. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 11. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 12. Başvuruların değerlendirilmesinde; tıp, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında YÖK tarafından belirlenen en düşük başarı sırası dikkate alınır.
 13.  Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin yabancı dil yeterliliği, Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı yapılmaz.
 1. Yatay geçiş başvuru sonuçları (asıl ve yedek öğrenci isim listesi), kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ÖİDB resmî internet sitesinde ilan edilir. Öğrenciye ayrıca yazılı bildirim yapılmaz, başvuru evrakı iade edilmez.  

Gazi Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Değerlendirmesi

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e(Değerlendirmeye Esas Puan) göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

 

Gazi Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Öğrenci belgesi,

2.Transkript (not dökümü) belgesi,

Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversiteden temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge

 3. Öğrencinin üniversitesine kayıt hakkı kazandığı sınav sonuç belgesi (ÖSYM Tüm Sınavlar ),  

İbraz edilecek sınav sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunmalıdır.

4. Başvuru formu  (Form için tıklayınız.)

5. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,

6. Öğrencinin geldiği programın eğitim diline ilişkin belge (tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitimi veren programlara yapılan başvurular için),

6. Onaylı ders içerikleri,

7. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Normal Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge,

8. Daha önce akademik yatay geçiş yapılmadığını gösteren belge,

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

 • Başvurular tüm belgelerle, ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

                                                                     BELGE TESLİM ADRESİ

İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimlerinin iletişim numaraları ve adresleri için tıklayınız! 

 

Gazi Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

 

                                                                  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı

                                                    Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri:16/07/2019 – 26/07/2019
 

                                                            SONUÇLARIN İLANI

                   19-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının

                                          İlanı ve (Tıp Fakültesi Hariç) Kayıt Takvimi

Sonuç İlan Tarihi:21/08/2019

Kesin Kayıt Tarihi:02/09/2019 – 03/09/2019

Yedek Kayıt Tarihi:04/09/2019 – 05/09/2019
 

            Tıp Fakültesine Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihi:26/08/2019 – 27/08/2019

Yedek Kayıt Tarihi: 28/08/2019 – 29/08/2019
 

Not:4. ve 5. sınıflar için kayıt tarihi ayrıca bildirilecektir.

Katkı Payı Ödemeleri

Öğrenci, eğitim-öğretim süresi dolduğu takdirde katkı payı/ öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildir.

ÖZEL DURUMLAR

Özel durumlar ve bunlara ilişkin yatay geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak yer değiştirmeleri nedeniyle Ankara’ya atanmaları halinde, kendileri, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının başvurularında;  

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması, Üniversitemizin belirlediği akademik başarıyı ve Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde belirtilen kabul koşullarını sağlaması gerekir.

b) Değerlendirme işlemi, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

 c) DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

2- Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilmiş olup görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ailelerin ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan işçi ailesi çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl öğrenim görmüş olması ve dönem sonu sınavlarının tamamından başarılı olması,

b) Yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan uluslararası sınavlardan biri ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması ve bu sınav/diploma puanının aynı yıla ait Üniversite programlarına başvuru için gerekli puan kriterini sağlamış olması,

c) Yurtdışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.

3- Türkiye’de görevli yabancı diplomat çocuklarının başvurularında, Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabulü kriterlerini sağlama koşulu aranır.

ÖNEMLİ NOT:

Özel Yetenek Yeterlilik Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterlik sınavı Gazi Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde 07/08/2019 (Çarşamba) günü saat 14.00’deyapılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanda olabilecekgüncellemeler için takip ediniz.

Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuruda bulunan öğrenciler için Muafiyet Sınavı 05/08/2019 (Pazartesi)günü saat 14:00’de, başarılı öğrenciler için İkinci Aşama sınavı 06.08.2019 (Salı) günü saat 14.00’da Yabancı Diller Yüksekokulunda Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

Hazırlık Sınavı iki aşamalı olup 1. sınavdan başarılı olan öğrenciler 2. aşamaya katılabilir.

İlanda olabilecek güncellemeler için takip ediniz. 

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.