2021 Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

22.06.2021
16.063
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Iğdır Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Iğdır Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Iğdır Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Iğdır Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Iğdır Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre Öğrencilerin Ön Kayıt İçin Otomasyondan Ders Seçimi ve Ücret Ödemesi 21-24 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 28 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Yılı Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 • Açılması Düşünülen Derslerin Belirlenerek Öğrenci Bilgi Sistemine Tanımlanması 14-18 Haziran 2021
 • Öğrencilerin Ön Kayıt İçin Otomasyondan Ders Seçimi ve Ücret Ödemesi 21-24 Haziran 2021
 • Ön Kayıt Sonucu Kesin Açılacak Derslerin İlanı 25 Haziran 2021
 • Ders Kayıt Sonucunda Açılamayan Derslerin Yerine Yeni Ders Seçimi 25-28 Haziran 2021
 • Derslerin Başlangıcı ve Bitişi 28 Haziran 2021 20 Ağustos 2021
 • Dönem Sonu Sınavları 23-29 Ağustos 2021
 • Bütünleme Sınavları 31 Ağustos 2021 05 Eylül 2021

Iğdır Üniversitesi Yaz Okulu Esasları

Yaz Okulunun Amacı

MADDE 5 – (1) Iğdır Üniversitesi bünyesinde açılacak yaz okulu eğitim-öğretiminin temel amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin Üniversitenin sağladığı eğitim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak,
 • Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri yaz okulunda almalarına imkân sağlamak,
 • Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak,
 • Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
 • Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversitemiz eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından faydalanmak,
 • Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânını sağlamak.

Akademik Takvim

MADDE 6 – Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve ilgili diğer hususlar birim yönetim kurullarının teklifi üzerine Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür. Birimler tekliflerini aynı yılın nisan ayı sonuna kadar Senatoya bildirirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 7 – (1) (Değişik: Sen.10.06.2020 / 2020.19.107 ) Yaz okulu eğitiminin süresi ara sınavlar da dâhil olmak üzere 7 haftadır. Yaz okulunda cumartesi günleri de eğitim-öğretime dâhildir. Bu süreye yaz okulu dönem sonu sınavları dâhil değildir. Bu süreyi izleyen hafta içinde dönem sonu sınavı yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı uygulanır.

 • Yaz okulundaki her ders güz ve bahar yarıyılındaki aynı içerikli derslerin toplam kredisine
 • Yaz okulu eğitiminde geçen süre eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin Açılması

MADDE 9 – (1) İlgili eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılıp açılmayacağına Senato tarafından karar verilir.

 • Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine, ilgili bölüm başkanlıklarının teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile belirlenir ve öğrencilere ilân
 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl belirlenen yaz okulu öğretim ücretleri, dersin verileceği birim, dersi verecek öğretim elemanı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir. Sonucun küsuratlı çıkması durumunda yukarı yuvarlanır.
 • Yaz okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla katılabilir.
 • Yaz okulundaki bir ders, başvuran öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz.
 • Öğrenci sayısının fazla olması durumunda ders gruplara bölünebilir. Gruplar bu maddenin 3üncü paragrafında belirlenen asgari öğrenci sayısı ve Yönetmelikte belirlenen gruptaki asgari öğrenci sayısından az olamaz. Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları değiştirebilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısına, ilgili birim yönetim kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar
 • Iğdır Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak yaz okuluna ertelenemez.
 • Yıllık dersler yaz okulunda açılmaz.

 

Başvuru ve Ders Alma Esasları

 MADDE 10 – (1) Başvurular bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ikinci haftanın sonuna kadar öğrenci otomasyonu üzerinden yapılır. Ders ücretleri başvuru sırasında, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre alınır.

 • Yaz okulunda bir öğrenci toplam normal dönemdeki haftalık 16 ders saatini (yaz okulunda haftalık 32 ders saatini) geçmemek üzere en fazla 5 ders Öğrencinin 16 saat üzerinde olan mesleki uygulamalı derslerden sadece bir tanesini alması uygundur.
 • Bir öğrenci Üniversitede açılan yaz okulundan bu maddenin 2nci paragrafında belirlenen esaslar çerçevesinde istediği kadar faydalanabilir. Başka yükseköğretim kurumlarında açılan yaz okulundan faydalanması halinde, bir öğrenci birimindeki öğrenim hayatı boyunca mezun olması için gereken toplam kredinin yüzde 20sine kadar
 • Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler isterlerse, açılmayan derslerin yerine, açılan farklı dersleri alabilirler. Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi Ancak, 9’uncu maddedeki hükümlere göre bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrencinin, bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler geçerli olmak kaydıyla, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına imkân verilir. Öğrenci açılamayacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin ders kaydından çıkarılır ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.
 • Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz okulundaki derslere Yaz okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci o dersi bırakamaz.
 • Yönetmeliğe uygun olmak şartıyla bir üst sınıftan ders
 • Öğrenciler başvuruların bitmesini takip eden haftanın ilk 3 günü açılan derslere kayıt yaptırır. Dersler başvuruları takip eden haftanın ilk gününden itibaren başlar.
 • Öğrenci, Üniversite yaz okulunda açılmayan dersleri, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarının veya yurtdışındaki YÖK tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler. Hangi yükseköğretim kurumlarının yaz okulunun kabul edileceğini Senato belirler. Senatonun böyle bir kararı olmaması durumunda, öğrencinin ilgili yılda programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz okulunda ders
 • Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersi bu maddenin 2nci paragrafı hükümlerine göre kayıtlı olduğu bölümün kurul kararı ile Üniversite içi başka bir birimin yaz okulundan
 • Yaz okulu kapsamında başka bir birim ya da üniversiteden alınan derslerin denkliği (içerik, dil, kredi ve saat kriterleri açısından) sağlanmak zorundadır.
 • Iğdır Üniversitesi öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri veya özel öğrenciler, yaz okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler. Bu süre içerisinde disiplin, devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili mevzuatına uymak zorundadırlar.
 • Başka Üniversitelerden, Iğdır Üniversitesi Yaz Okuluna gelen öğrencilere, yaz öğretimi süresince aldıkları derslerin adını, kredisini, içeriğini ve başarı notunu gösteren bir belge Bu belge Dekan/Müdür tarafından imzalanır ve bir sureti ilgili birimlerde saklanır.

Devam ve başarı durumu

MADDE 12 – (1)- Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz döneminde ilk defa alınan ve devam şartı yerine getirilen ders, güz ve bahar döneminde tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. Devam zorunluluğu ile ilgili olarak Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) (Değişik: Sen.10.06.2020 / 2020.19.107 )– Staj ve yaz okulu birlikte yürütülemez. Ancak olağanüstü hal durumlarında uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

(3)- Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(4)- Yaz okulunda açılan her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavına haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilebilir.

(5)- Yaz okulunda farklı bir birim ya da yükseköğretim kurumundan alınan dersler ve notları belgelendirilir ve öğrencinin kayıtlı olduğu birimlerin yönetim kurulunca onaylandıktan sonra transkriptlerine işlenir.

(6)- Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Öğrencilerin yaz okulunda alarak başardıkları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir.

(7)- Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet tarihi Yaz Okulu yarıyılsonu sınavlarının bitim tarihidir. Diğer üniversitelerde aldıkları notlarla mezuniyete hak kazananların mezuniyet tarihi ise ilgili Yönetim Kurulunun karar tarihidir.

 • (Değişik: Sen.10.10.2019 / 2019.31.176 ) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını sağlayan ancak ilgili dersten başarı şartını yerine getirmemiş önlisans ve lisans öğrencilerinin mezuniyet tek ders sınavları güz eğitim-öğretim dönemi başlamadan önceki son iş günü yapılır. Eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonraki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Yaz okulu sonunda bütün dersleri başarmış, ancak Yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte Mezuniyet GANO Baraj Sınavı uygulanır; ayrıca bir sınav
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda yaz okuluna devam ederek başarıyla tamamlayan öğrenci, almış olduğu onaylı belgenin aslını takip eden öğretim yılının güz yarıyılı ders kayıtları süresi içerisinde öğrenim gördüğü birime sunması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve ders aldığı yükseköğretim kurumunun ders geçme usullerine göre başarılı olunan derslerin notları, Yönetmelikteki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüştürülür.

yeni-gif

2021 Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu

DERS ALMA:

Başka üniversitenin öğrencisi olup İnşaat Mühendisliği Bölümü yaz okulundan ders almak isteyen misafir öğrenciler, aşağıya çıkarılan veya ekte sunulan Fakültemiz yaz okulu dilekçesini bilgisayar ortamında düzenleyecektir. Düzenlenen dilekçesinin çıktısını yazdırarak, elden imzalayıp, (mavi tükenmez kalemle) pdf’ye dönüştürerek dilekçelerini ve kimlik fotokopisini (önlü arkalı) insaatmuh@igdir.edu.tr mail gönderecektir.

Öğrenci Mail attıktan sonra kendi adına Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrenci sayfası açılacaktır. Sayfa açıldığına dair mail gönderilecektir. Öğrenci OBS sistemine şifresini oluşturarak ders ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını seçecektir. (Öğrenci Kayıt Adımları ve Ders Kayıt Adımları Ekte sunulmuştur).

Başka üniversitenin öğrencisi olup Fakültemiz yaz okulundan ders almak isteyen misafir öğrenciler ders ücretlerini HALKBANK şubelerinden, ATM’lerinden, Halkbank internet bankacılığından T.C. Kimlik numarasıyla ödeyecektir. Ders ücretlerini yatırdıktan sonra makbuzunu insaatmuh@igdir.edu.tr mail gönderecektir.

Halkbank Hesap Numarası: TR59 0001 2009 6790 0007 0000 20

Bölümümüz yaz okulunda bir öğrenci en fazla 5 ders alabilir.

Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

Ders notları, yaz okulu sonunda ilan edildikten sonra Üniversitelere resmi yazı ile gönderilecektir.

Yaz okulunda dersler 2020-2021 Yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla UZMER üzerinden online olarak işlenecek ve sınavlar da online olarak yapılacaktır.

Ders içeriklerine ulaşmak için: https://muhendislik.igdir.edu.tr/insaat-muhendisligi-bolumu-ders-plani-ve-icerikleri

 YAZ OKULU İŞLEYİŞİ:

1) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 20’dir.  Derse kayıtlı öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı olmalıdır.

3) Yaz okulunda dersler online yapılacaktır.

4) Yaz okulunda ders alan öğrenciler için, takip eden güz dönemi başında yapılacak ders kaydı esnasında, yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO dikkate alınır.

ÜCRETLENDİRME:

1) Açılması muhtemel dersler öğrenci bilgi sistemine tanımlanarak bu derslere ön kayıt alınır, derslere kayıt yapabilmek için ders ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

2) Başka üniversitenin öğrencisi olup Bölümümüz yaz okulundan ders almak isteyen misafir öğrenciler Ders ücretlerini HALKBANK şubelerinden, ATM’lerinden, Halkbank internet bankacılığından T.C. Kimlik Üniversitemiz öğrenci numarasına yatıracaktır. Ders ücretlerini yatırdıktan sonra makbuzunu insaatmuh@igdir.edu.tr mail gönderecektir

HALKBANK Hesap Numarası: TR59 0001 2009 6790 0007 0000 20

3) Ders ücretleri ekteki dosyada sunulmuştur.

4) Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak suretiyle açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilir, ya da ödenen ücretin iadesini isteyebilir.

2020-2021 YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI:

2020-2021 Yaz Okulu uygulaması ile ilgili Üniversitemiz Senatosunca alınan uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. Derslerin senkron (canlı) takibi, yaz okulunda alacağınız derslerde başarılı olmanız için çok önemli bir husustur. Bu kararlara dikkat ederek ders seçimini yapmanız önem arz etmektedir.

1) Dersler tamamıyla online olarak yapılacaktır.

2) Aktif öğrenmeyi önceleyecek şekilde, ders hocası tarafından ders materyalleri canlı ders öncesi paylaşılacak ve haftada en az 1 adet canlı ders esnasında kısa süreli değerlendirmeler yapılacaktır.

3) Öğrencilerin online dersleri takip edecek teknolojik imkanlara sahip olmaları kendi sorumluluklarındadır. İnternete erişememe, kotanın dolması, bağlantının kesilmesi gibi sebepler mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

4) Her bir ders, online olarak en az 30 dakika işlenecektir.

5) Final sınavları ilan edilen tarih ve saatlerde yapılacaktır veya ödevlendirme şeklinde yapılacaktır.

Not: Başka üniversitelerden üniversitemiz yaz okulunda ders alacak öğrencilerin ekteki listede belirtilen derslere kayıt yapabilmeleri için 24.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar ücretlerini belirtilen hesaba yatırarak dekontlarını dilekçeleriyle beraber insaatmuh@igdir.edu.tr hesabına mail atmaları gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

iğdir-universitesi-yaz-okulu

Iğdır Üniversitesi Ders İçerikleri

AKTS Bilgi Paketi, üniversiteler tarafından gerek merkezi düzeyde, gerekse fakülte, bölümler ve programlar düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan, öğrenci hareketliliğinden yararlanmak isteyen bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgilerin yanısıra,  Bölüm ve Programların tüm dersleri, derslerin içeriği, ders öğrenme çıktıları, derslerin işlenişi, AKTS kredileri ve diğer gerekli bilgileri içeren ve elektronik ortamda da ulaşılabilen bir eğitim kılavuzudur. 

 FAKÜLTELER

 Fen-Edebiyat Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Güzel Sanatlar Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 İlahiyat Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Mühendislik Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Turizm Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Ziraat Fakültesi Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 YÜKSEKOKULLAR

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 Iğdır Meslek Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 Tuzluca Meslek Yüksekokulu Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. muhammed dedi ki:

  açılacak dersleri üniversite öğrenci bilgi sisteminden açıkladığında farklı üniversiteden gelen öğrenciler nasıl görcek birde bu otomasyon uygulaması her üniversitede oluyormu

 2. Seda dedi ki:

  Hocam ben başka üniversiteden yaz okulu alıcam ama nerden başvuru yapmam lazım ?