2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

05.07.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kafkas Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kafkas Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kafkas Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kafkas Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Kafkas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Koşulları ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Koşulları

 

 1. Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 3. Başvuruda bulunan öğrencinin;
 4. a) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
 5. b) Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması, gerekir.
 6. c) Başvurunun, eşdeğer sınıf ve dönem için yapılması gerekmektedir.
 7. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 veya dörtlük sitemde (2,00) olması şarttır.
 8. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için Üniversitemizce yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. (Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve düzeyi belirlenen; ulusal ve/veya uluslar arası yabancı dil sınavlarından en az ÜDS VE KPDS’den 70 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya uluslar arası yabancı dil sınavlarından birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulurlar.)
 9. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1.sınıf) ile son iki yarıyılına (4.sınıf), yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 10. Kurumlararası (Yurt içi üniversitelerarası), ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 11. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 12. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 13. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Kafkas Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 14. Vakıf yükseköğretim kurumlarından Kafkas Üniversitesinin birinci örgün öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün öğrenim/katkı ücretini öderler.
 15. a)2015-2016 Eğitim-öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için kurumlararası yatay geçiş işlemlerinde, başvuruda  bulunanlardanilgili puan türünde  başarı sırasının en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

 

 

      2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük 50 bininci sırada  olma şartı aranmaktdır.

 

 

 1. b) 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki bölümlere geçmek  için başvuruda bulunanlardan   ise ilgili puan türünde  başarı sırasının ilk 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır

 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük Mühendislik programları (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil) En düşük 300 bininci , Eğitim Fakültesindeki bölümler için ise en düşük 300 bininci sırada  olma şartı aranmaktadır.

 

 

 1. ÖZEL DURUMLAR
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Kafkas Üniversitesinin ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Kafkas

Üniversitesinin ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

 1. Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Kafkas Üniversitesine başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır

 

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Onaylı ders içerikleri
 3. Transkript Aslı
 4. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge
 5. ÖSYS Sonuç/YKS Sonuç  Belgesi 

     Yerleştirme sonuç belgesi

      Puan YGS,LYS / TYT, AYT sonuç belgesi  internet çıktıs

6- YATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR GELDİĞİ KURUMUNDAN ONAYLI  BİR BELGE

 1. 7. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10’a girdiğine dair onaylı belge.
 2. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi,belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
 3. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, ÖSYM sınav sonuç belgesi olmayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Öğrencinin tanındığına dair yazı”,
 4. Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.
 5. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere müracaat eden  öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

 

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir;

Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir:

 1. Ön değerlendirme;Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına akılır. Başvuru Kriterlerini sağlamayan adaylar için durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz.
 2. Kesin değerlendirme;Başvuru kriterlerini sağlayan adayların;merkezi yerleştirme puanının % 70’i, akademik ortalamanın %30’si alınarak, 100 üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan türleri, 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.
 3. a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.
 4. b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
 5. c) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Kafkas Üniversitesine ait  “Not Dönüşüm Tabloları” dikkate alınır.

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Kesin Kayıt için İstenilen Belgeler

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda

belirtilen belgeler istenir;

1- Nüfus Cüzdanı sureti,

2- Fotoğraf (Vesikalık 12 adet)

3- Güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim gideri makbuzu.

4- İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede %10’a girdiğine dair belge.

5-Üniversite Hastanelerinden ve /veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet Raporu isteyen programlar: Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O  İlk ve Acil Yardım (N.Ö-İ.Ö) ile Sarıkamış M. Y.O Özel Güvenlik ve Koruma  programı )

 • Öğrenci İlk Kayıt sırasında Kayıtlı olduğu üniversiteye heyet raporu teslim edilmiş ise akademik birimi tarafından onaylanmış örneği

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksek okullarına yapılacaktır.

Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.

 

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Muafiyet İşlemleri

Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yıl/yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

İlgili komisyonlar, öğrencinin daha önceki programındaki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu durumdan dolayı da yıl/dönem kayıpları meydana gelebilir.

Öğrencilerin geçiş yaptıkları programlardaki önceki programlarıyla ortak olan dersler harfli başarı notları ile birlikte olduğu gibi aktarılır ve GANO/ANO hesabına dahil edilir.

H-ORTAK HÜKÜMLER

 SONUÇLARIN İLANI VE TEBLİGAT : Sonuçlar üniversite web sayfası ile ilgili fakülte / yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilere ayrıca bir tebligat gönderilmez.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri İle Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

 

NOT:

Kesin Kayıt için: kayıt yaptıracak öğrenciler Güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim giderini Ziraat Bankası Kars Şubesi 014726158586-5017 nolu hesaba yatırarak makbuzu  kayıtlandığı birime teslim edeceklerdir.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.