2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yaz Okulu Duyurusu

14.04.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yaz Okulu Duyurusu

2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yaz Okulu Duyurusu

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yaz Okulu Takvimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 25 Haziran – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 16 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 27 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 Yılı ODTÜ Yaz Okulu Akademik Takvimi

12 – 25 HAZİRAN 2024Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Temel İngilizce Birimi için)
25 HAZİRAN – 09 TEMMUZ 2024Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Önlisans, lisans, lisansüstü programlar)
01 TEMMUZ 2024Yaz Okulu (Temel İngilizce Birimi) derslerinin başlaması
01 – 03 TEMMUZ 2024Yaz Okulu katkı payı iadesi başvuruları (Temel İngilizce Birimi)
09 – 12 TEMMUZ 2024Yaz Okulu özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
10 – 12 TEMMUZ 2024Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
15 TEMMUZ 202415 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Pazartesi)
16 TEMMUZ 2024Yaz Okulu derslerinin başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
16 – 26 TEMMUZ 2024Yaz okulu katkı payı iadesi başvuruları
29 TEMMUZ 2024Yaz Okulu derslerinin son günü (Temel İngilizce Birimi için)
01 – 15 AĞUSTOS 2024Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvuruları
16 AĞUSTOS 2024Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
26 AĞUSTOS 2024Yaz Okulu (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin son günü
27 – 29 AĞUSTOS 2024Yaz Okulu sonu sınavları (26 Ağustos saat 18.00’den itibaren www.osymli.com)
30 AĞUSTOS 2024Zafer Bayramı (Cuma)
04 EYLÜL 2024Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 EYLÜL 2024Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi
05 – 10 EYLÜL 2024Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (Program 10 Eylül 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 – 11 EYLÜL 2024Yaz Okuluna ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program 11Eylül 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 – 11 EYLÜL 2024Yaz okulunda mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yazokulu eğitim öğretimi ve uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve Ek 26 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amacı ve 
Yaz Okulunda Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar 

Yaz okulunun amacı 
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.
b) Lisansüstü programlarda, yurt dışından gelecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi. 
c) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması.
ç) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması. 
d) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması.
e) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.      

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez.
(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yaz okulunda ders ve/veya gruplarının açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, lisans derslerinde en az beş, lisansüstü derslerde en az üç olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli yönetim kurulu kararı gerekir. 
(4) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en az altı haftadır.
(2) Yaz okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.

Kayıt
MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda bir öğrenci en çok iki ders alabilir. 
(2) Sınamalı durumda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz okulunda alamaz. 
(3) Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. 

Dönem sonu değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır. 
(2) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.
(3) Yaz Okulunda alınan notlar transcriptlerde Yaz Okulu dönemi olarak gösterilir. 
(4) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 12 – (1) 11/4/1991 tarihli ve 20842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Kampusu 
MADDE 13 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 28.3.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yıl içi ortalamaları 49.50-64.49 olduğu için Haziran Yeterlik Sınavını alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik Sınavında başarısız olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilir.

YAZ OKULUNDA AÇILAN/KAPATILAN DERSLER

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 20’den az öğrencinin kayıt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç) kapatılır. Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ

Matematik Bölümü tarafından verilen derslerde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmamaktadır. Derslere kayıt koşulları için (öncelikler, ders kapasitesi vb.) Matematik Bölümü Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen web adresinde yer alan duyuruların izlenmesi gerekir.

http://math.metu.edu.tr/tr/

Etkileşimli kayıtlar sırasında bırakılan (drop) dersler için kapasite bilgileri 09.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde olmak üzere günde üç kez güncellenecektir. Aşağıda belirtilen derslerden kapasitesi dolanlar için, belirtilen saatlerde güncelleme yapıldıktan sonra ekleme (add) yapılabilecektir. Uygulama, grup değişiklikleri için de geçerlidir.

ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

Etkileşimli kayıt aşağıdaki işlemlerden oluşur:

 1. Katkı payının ödenmesi
 2. Etkileşimli ders kaydının yapılması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)
 3. Danışman onayının alınması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)

Kayıt süreci bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırmamış sayılır.

KAYIT PROGRAMI

Kayıtlar http://register.metu.edu.tr URL adresi üzerinden yapılır.

Kayıt programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 13.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.

Danışman onay programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 14.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.

Yaz okulunda aşamalı kayıt uygulaması yapılmaz. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilir. 

Kayıt anında birden fazla kayıt ekranı açılmaması gerekir. Birden fazla ekran açılması durumunda hatalı kayıt yapılması olasıdır.

DANIŞMAN ONAYLARI 

Pandemi nedeniyle Akademik Yılı Uzaktan Öğretim Yaz Okulu ders kayıt onaylarının, danışman ve öğrencinin yüz yüze görüşmesini gerektirmeyen bir yöntemle yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, etkileşimli kayıt arayüzüne “Request Registration Approval” butonu eklenmiştir. Yaz Okulu kayıtlarında, öğrencilerimiz almak istedikleri dersleri ekledikten ve ders alma sürecini tamamladıktan sonra bu butona basarak Danışman Onay Programına kayıt bilgilerinin iletilmesini sağlayacaklardır.

Danışmanlar, Danışman Onay Programını kullanarak kayıt onay talebi olan öğrencileri görüntüleyebilecek ve öğrenci şifre girişine gerek kalmadan kayıt onayı verebileceklerdir. Onay sonrasında öğrenciye sistem tarafından otomatik olarak “Kayıt onayınız yapılmıştır” şeklinde bir e-posta gönderilecektir.

Danışman, onay talebi olan öğrencisi ile kayıt işlemleri konusunda iletişim kurmak isterse, Danışman Onay Programında bulunan arayüzdeki “Düzeltme İsteği” butonunu kullanarak, ilgili öğrenciye “Kayıt Onayı Düzeltme İşlemi” konulu e-posta gönderebilecektir. Bu şekilde öğrenci, gerekli değişiklikleri yaparak etkileşimli kayıt programından danışmanına tekrar onay talebi gönderebilecektir. Bahsedilen süreç sonunda öğrenci, danışmanı ile yüz yüze etkileşim içinde bulunmadan kayıt ve danışman onayı işlemlerini tamamlamış olacaktır.

Öğrencilerimizin ders kaydı ve kayıt onayı işlemleri ile ilgili süreçleri danışmanları ile iletişim içinde sürdürmeleri gerekmektedir. Süreçte herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşanmaması için bu konuya özellikle dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin kayıt onayı süresi içinde “Kayıt onayınız yapılmıştır” e-postasının kendilerine ulaştığından emin olmaları gerekmektedir.

.Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere yardımcı olacak görevliler bulunur.

Kayıtlar için açık olacak PC Salonları aşağıda belirtilen web adresinde ilan edilir.

https://bidb.metu.edu.tr/kayit     (Türkçe)

https://cc.metu.edu.tr/register    (İngilizce)

PC Salonları doluluk oranı bilgileri ile ilgili istatistiklere ODTÜ Mobil Uygulaması aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ

Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapıldığından şifrelerin etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol edilmesi ve problemler için öğrencilerin​ http://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/sifremi-unuttum-ne-yapmaliyim adresinde yer alan adımları uygulamaları gerekmektedir​.   

KAYIT SORUNLARI İLE İLGİLİ BİRİMLER

 • BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre işlemleri için Bilişim Destek Ekibine (BİDB/B Katı/B14 No’lu oda/http://bidb.metu.edu.tr/fiziksel-yerlesim) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulur.
 • Dersin alınma kriteri için (dersin verildiği bölüm, ders kategorisi, kapasite, not ortalaması vb.) dersi veren bölümün sekreterliğine başvurulur.
 • Öğrenim ücreti ile ilgili olarak Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurulur.
 • Kütüphane borcu için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına (KDDB) başvurulur.
 • Kayıt onayı aldıktan sonra bir değişiklik yapılması gerektiğinde, onayı kaldırmak üzere danışmana başvurulur.
 • Kayıt ile ilgili sorular register@metu.edu.tr adresine iletilebilir. Sorularınızı iletirken lütfen varsa aldığınız hata mesajını veya ekran görüntüsünü de kullanıcı bilgileriniz ile birlikte mesajınıza ekleyiniz.

KAYIT PROGRAMININ KONTROLLERİ

Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapar ve öğrencilere uyarı mesajları verir.

Kayıt programında verilen uyarı mesajları ile ilgili ek açıklamalar için http://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/oibs-kayit-sistemi-karsilasilan-hatalar adresine bakılabilir.

Derslere kayıt, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen koşullara (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. koşullar) göre yapılabilir.

Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapar. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında (katalogda tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise program bu derse kayıt izni vermez.

Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.

Technical-Nontechnical Elective, Departmental-Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective, Free Elective

Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde kayıt olabilir.

Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” olarak (bu tanımı kullanan bölümler için) alınabilir.

Ders kategorileri ile ilgili bilgilere aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılabilir.

https://oibs2.metu.edu.tr/View_Student_Course_Categories_178/

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2022

Yaz okulu öğrenim ücretleri: 

a)Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) için 80 Saatlik Yaz Okulu Programı Ücreti

FAKÜLTE/ENSTİTÜTC UYRUKLU (TL)YABANCI UYRUKLU (TL)
Mimarlık, Mühendislik4431329
İktisadi ve İdari Bilimler3381014
Fen Edebiyat (Fen Programları)315945
Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programları)301903
Eğitim315945
Lisansüstü Programlar288864
ODTÜ SUNY Uluslararası Ortak Programlar44004400

                                                                                       

b) Lisans Programları için Kredi Başına Ücret

FAKÜLTETC UYRUKLU (TL)YABANCI UYRUKLU (TL)
Mimarlık, Mühendislik78234
İktisadi ve İdari Bilimler60180
İktisadi ve İdari Bilimler SUNY Programları60180
Fen Edebiyat (Fen Programları)55165
Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programları)53159
Eğitim55165
Eğitim SUNY Programları55165
2.Öğretim Meslek Yüksek Okulu43

                                                                     

c)Lisansüstü Programlar için Kredi Başına Ücret

ENSTİTÜTC UYRUKLU (TL)YABANCI UYRUKLU (TL)
Tüm Lisansüstü Programlar50150

d)İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarıiçin Kredi Başına Ücret

ENSTİTÜPROGRAMKREDİ BAŞINA ÜCRET (TL)
Fen Bilimleri EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği750
Fen Bilimleri EnstitüsüYazılım Mühendisliği750

 

Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder. Yaz okulu katkı payı ilgili kurum tarafından ödenen burslu uluslararası öğrencilerin yaz okulu ödemeleri ilgili kurumlar tarafından yapılır.

Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam öğrenim ücreti/öğretim ücreti ödenir. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) iki kredi üzerinden ödeme yapılır.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programından ders aldıklarında, kendi programlarının ders ücretlerinin dışında ayrıca ders aldıkları diğer programın kredi başına öğrenim ücretini de ilgili ders için öderler.

BANKA DEKONTLARI 

Öğrenim ücreti “Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli, ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidir.

Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.

Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun aslının sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ

Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online) olarak yapılır. Öğrenciler ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına girebilir.

Kayıt programı öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol eder. Ödeme yapmayan/eksik yapan öğrenciler kayda giremez.

Kayıt süreci başlamadan önce aşağıda belirtilen web adresindeki programdan ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi önerilir.

http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61

ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ

Akademik takvimde belirtilen “öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir.

Öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen web adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının çıktının tarafınızdan imzalanarak ödeme belgesi ile birlikte taratılıp katkipayi@metu.edu.tr adresine iletilmelidir.İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ödeme belgesini ilgili bölüme onaylatmalıdır.

Ödeme iadesi başvuru programı: https://student.metu.edu.tr/ adresindeki Payback Application 409 formunu doldurarak ilerleyebilirsiniz. İade formunda yazılacak olan banka iban numarası öğrencinin kendisine ait herhangi bir bankanın iban numarası yazılmalıdır.

ODTÜ’DE İLGİLİ BİRİM

Katkı payı, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Danışmanlarınca (Fen Edebiyat Fak. 2. Kat, Katkı payı ofisi) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.

ANKARA KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKK) YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER

 • ODTÜ KKK ve ODTÜ Ankara Kampusunda yaz okulunda açılması planlanan derslere ÖİBS 64 numaralı programdan ulaşılabilir
 • KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara kampusunda kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvurur.
 • Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından ilgili Dekanlığa iletilir
 • Ankara kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı alınır. Öğrencinin KKK yaz okulunda aldığı dersleri içeren karar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt işlemleri ÖİDB tarafından tamamlanır.
 • Ankara kampusu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Kampusu Yaz Okulunda Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başına ücreti öderler.

✅TAVSİYE YAZILARIMIZ✅

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.