2019-2020 Güz Yarıyılı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

30.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

Başvuru Başlangıç: 08.07.2019 Pazartesi Saat: 08:00

Başvuru Bitiş: 12.07.2019 Cuma Saat: 17:00

Değerlendirme takvimi ve yedeklerin ilan tarihi için tıklayınız.

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Koşulları

 1. Yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

 1. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

 1. Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya  izinli  (kayıt  dondurmuş) öğrenci statüsünde olmalıdır. Mazeretsiz olarak aralıksız iki dönem ders kaydı yapmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. Öğrencinin genel not ortalaması 100’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 100 üzerinden 70 veya 4’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak üzere ilgili akademik birim tarafından belirlenen asgari not şartını sağlaması Ayrıca ilgili akademik birim, transkriptinde bulunan ders notlarının her birinin en az CC ve üzeri olmasını isteyebilir.

 

 1. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş

 

 1. Yatay geçiş başvuruları sadece öğrencinin devam ettiği kurumda kayıtlı olduğu sınıfı / dönemi takip eden sınıfa / döneme yapılabilir. Daha alt sınıfa / döneme başvuru yapılamaz.

 

 1. Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında genel şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.

 

 1. Öğrenci geçiş yapmak istediği program için ilgili birimin ilan ettiği diğer başvuru koşullarını başvuru anında yerine getirmiş olmalıdır.

 

 1. Yeterli sayıda başvuru olsa bile, kontenjanların akademik gerekçelerle doldurulup doldurulmaması ilgili Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurullarının

 

 1. Yerleştirildiği program ile başvuru yaptığı programın eğitim süresinin eşit olması (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç olmak üzere.)

 

 1. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bir dersin muafiyetinin yapılabilmesi için %80 oranında ders uyumu sağlaması gerekir.

 

 1. İlgili akademik birim müfredat uyumsuzluğu nedeniyle en az %80 oranında uygun olmaması halinde yatay geçiş başvurusunu reddedebilir.

 

 

 1. Açık ve Uzaktan Öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puanı başvuru yapmak istediği programın o yılki taban puanından en fazla 10 puan düşük olması

 

 1. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

 

 1. Yurtdışından yurtiçine yapılacak yatay geçişlerde, ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzunda yer alan Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik ) programlar için belirlenen başarı sırası aranacaktır. Tıp Programları için başarı sıralaması en düşük 40 bininci, Hukuk Programları için başarı sıralaması en düşük 150 bininci ve Mühendislik Programları için başarı sıralaması en düşük 240 bininci olma şartı aranacaktır.

 

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kapatılarak öğrenci alınması durdurulan programlara yatay geçiş kapsamında öğrenci kabul

 

 1. Her öğrenci sadece bir program için başvuru yapma hakkına sahiptir.

 

 1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisans programlarında %30 İngilizce ve %100 İngilizce eğitim veren bölümlere Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) tarafından yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına (YDMS) girerek başarılı olması veya AYBÜ Senatosu tarafından YDMS eşdeğerliliği kabul edilmiş uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarından ilgili puanları alarak başvuru esnasında sınav sonuç belgelerini sunmaları

 AYBÜ İngilizce Muafiyet Sınavı eşdeğerlilik ve muafiyet puanları Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık

 Sınıfı Öğretim – Öğrenim Yönergesinde belirtilmiştir. İlgili akademik birim, özel şartlarında, ilgili yönergede belirtilen yabancı dil puanlarından az olmamak üzere farklı puanlar ile başvuru yapılmasını isteyebilir.

 

 1. Fakültelerin yatay geçiş ile ilgili kontenjan ve özel şartları; yatay geçiş dönemlerinde ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile uygulanır.

 

 1. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereği “bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası” ve üstü ceza almamış olmak.

 

 1. Başvuru esnasında EK-1’deki “Beyan Belgesi”nin öğrenciler tarafından, başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekir. Beyan belgesini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları kabul

 

 1. Özel şart belirtmemiş olan akademik birimler için esaslardaki asgari şartlar geçerlidir.

 

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere sonuç ilanı, aybu.edu.tr adresinden yayınlanarak yapılır. Ayrıca Üniversite e-posta adresinden, öğrencinin başvuru esnasında beyan ettiği e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Nasıl Değerlendirilecek?

 • Başvurularla ilgili ön değerlendirme Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, kesin değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ise ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılır ve ilan edilir. Yapılan ders içerikleri değerlendirmesinde % 80 oranında uyum sağlanamaz ise değerlendirme dışı bırakılır.

 

 • Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiş olan yatay geçiş puanı kullanılacaktır.

 

* (Değerlendirme Puanı) = (ÖSYS Puanı * 0.80) + (100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması * 0.20)

MYP: Merkezi Yerleştirme Puanı (Başvurduğu programın puan türündeki puanıdır.)

 

AGNO: Öğrencinin bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali. (Öğrencilerin transkriptlerinde 100’lük not sistemine göre puan var ise hesaplamada var olan puan kullanılacaktır. Öğrencilerin transkriptlerinde 100’lük not karşılığı puanları yok ise öğrencilerin puan dönüştürme işlemleri YÖK Eşdeğerlik Tablosuna göre yapılacaktır.)

 

 • Meslek Yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın AGNO’su esas alınır. (Başvuru yapan öğrencilerin AGNO’larının eşit olması durumunda Merkezi Yerleştirme Puanı yüksek olan aday tercih )

 

 • Koşulları sağlamadan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

 

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu (Online Başvuru yaptıktan sonra alınan ve öğrenci tarafından imzalanan rapor)

 

 • Öğrenci Belgesi (Son bir ay içinde alınmış ve mühürlü olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul )

 

 • Not Belgesi (Transkript) (Son bir ay içinde alınmış ve mühürlü olması )

 

 • YGS/LYS/ÖSYS/YKS Belgesi Çıktısı (Son bir ay içinde alınmış ve ÖSYM Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması )

 

 • Ders İçerikleri (Başvuran adayın kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı, üniversite kataloğundaki ilgili bölüme ait tüm sayfaların resmi olarak onaylanmış ve mühürlenmiş fotokopisi (ders müfredatı, ders içerikleri, bölüme ait bilgiler)

 

 • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Eğitim Dili en az %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan programlara başvuracak adaylar için)

 

 • Beyan Belgesi (EK-1)

 

 • İkinci Öğretim Programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girdiğini gösterir belge,

 

 • Yükseköğretim Kurumları Disiplin yönetmeliği kapsamında disiplin cezası almadığına dair

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Nasıl Başvurulacak?

 

 • Başvurular 8 Temmuz 2019 Pazartesi – 12 Temmuz 2019 Cuma tarihleri arasında bu internet adresinden online olarak ve takibinde başvuru evraklarını aybuyataygecis@ybu.edu.tr adresine e-posta göndererek iki aşamada yapılacaktır.

 

Online Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Online başvurusunu tamamlayan adaylar belirtilen belgeleri online başvuru süresinin tamamlandığı 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar aybuyataygecis@ybu.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar aybuyataygecis@ybu.edu.tr adresine e-posta göndermeleri adayların sorumluluğunda olup, belirtilen saatten sonra ulaşan e-posta dikkate alınmaz.

 

 • Belgelerin eksik olması durumunda veya Fakültelerin kurumlararası yatay geçiş başvurusu için istenilen özel şartları sağlayamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 • Belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia

 

 • Başvuru sonuçları 29 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasında ilan

 

6- Başvuru tarihinden sonraki not değişiklikleri dikkate alınmaz.

 

Önemli Not: aybuyataygecis@ybu.edu.tr adresine gönderilen e-posta konusuna Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adayın adı soyadı, başvuru yaptığı fakülte/bölüm/program ve kaçıncı sınıf başvurusu olduğu belirtilecektir.

Örnek: Ali CAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü ikinci sınıf kurumlararası yatay geçiş başvurusudur.

 

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvuru başlangıç tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi Saat:08:00

Son başvuru tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma Saat: 17:00

 

 

E- BAŞVURU İÇİN E_POSTA ADRESLERİ

Online başvuru için: bu internet adresinden Belge göndermek için : aybuyataygecis@ybu.edu.tr

 

Yatay Geçiş Ofis Sorumlusu Adil CEYLAN

Bilgisayar İşletmeni

İletişim: (0312) 906 11 44

Adres: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesi

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.