2023 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

26.06.2023
A+
A-

2022 – 2023 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulunda açılacak derslere yer verildi. Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2023 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

2023 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

2022 – 2023 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulunda açılacak derslere yer verildi. Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2023 ADÜ Yaz Okulu Tarihleri

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 10 – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 28 Ağustos – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 Yaz Okunun Başlamasına Kalan Süre

adnan-menderes-yaz-okulu-takvimi

2023 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

2023 ADÜ Yaz Okulu Açılacak Birimler ve Açılması Öngörülen Dersler

2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılacak Birimler ve Açılması Öngörülen Dersler  Adnan Menderes Üniversitesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi

adnan-menderes-yaz-okulu-dersleri-2023 adnan-menderes-yaz-okulu-dersleri-2023-1 (1)

 

 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Derslere Eklenenler

2023 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Esasları

1. Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak olan Yaz Okulu Eğitimine Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ile diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar kabul edilir.
2. Yaz Okulu eğitimine ÖSYM kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumları dışındaki kurum öğrencileri kabul edilmez.
3. Yaz Okulu kayıtları akademik takvimde belirlenmiş olan tarihler arasında yapılır.
4. Kayıt işlemleri öğrencinin kendisi tarafından https://obis.adu.edu.tr web adresinden yapılır.
5. Yaz okulu ücretinin belirlenmesinde, ilgili mevzuata göre belirlenen yaz okulu saat ücretleri esas alınır.
6. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan dersler için, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından belirlenen Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri tablosunda yer alan Uzaktan Öğretim MYO azami ücreti esas alınır.
7. Her ders için; Ders ücreti-haftalık ders saati sayısı x 15 hafta x birim için belirlenen yaz okulu saat
ücreti formülü kullanılarak sistem tarafından hesaplanır.
8. Hazırlık sınıfı yaz okulu ücreti; öğrencilerin kayıtlı oldukları birim için belirlenen saat ücretinin iki (2) katı olarak alınır.
9. Yaz okulu ücretinin Vakıflar Bankası ATM, Mobil veya İnternet Bankacılığı kanallarından T.C. Kimlik numarası ile yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun alınması gereklidir.
10. Yaz okulunda şubesi açılan derslerin ücretleri hiçbir koşulda iade edilmez. Öğrencinin kayıtlandığı dersin şubesinin açılmaması halinde ise bu şubeler için yapılan ödemeler iade edilir. Öğrenciler iade işlemi için derslerin başladığı haftanın ilk iki günü içerisinde dilekçelerine banka dekontlarını ekleyerek birim öğrenci işleri bürolarına başvurur. İlgili tarihler arasında başvuru yapmayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
11. Ücreti yatırıldığı halde açılmayan derslerin ücret iadelerinin ve yaz okulu ücretlerinin ödenek kaydının gerçekleştirilmesi için Ek-1 Formunun, derslerin başladığı ilk haftanın sonuna kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
12. Bölümler, yaz okulunda açılacak derslere ait şubeleştirme işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirir.
Yaz okulunda şubeleştirme işlemleri ADÜ Ders Kayıt Esaslarına göre yapılır.
13. Bir dersin şubesinin açılabilmesi için Yaz Okulu Yönergesinde yer alan en az öğrenci sayıları dikkate alınır. Derse kayıtlı öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak yeni şubeler açılabilir.
14. Öğrenci, kayıt dönemi içerisinde ücret ödemesini yaptığı halde açılmayan şube olması halinde AKTS
kredisi sınırını aşmamak ve ücretini ödemek kaydıyla açılan bir şubeye kayıt yaptırabilir. Açılan şubeler için herhangi bir değişiklik yapamaz.
15. Yaz okulu eğitimi, Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen dersler hariç yüz yüze yürütülür. Derslere devam ve benzeri konularda ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
16. Yaz okulu eğitiminde yüz yüze yürütülen dersler 08:30 – 19:00 arasında, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen ortak dersler ve sınavları ise saat 08:30 – 23:00 arasında yapılacak şekilde programlanır.
17. Yaz okulu eğitiminde gerektiği takdirde hafta sonları ders ve sınav yapılabilir. 

18. Öğrenci sayılarının, Yaz Okulu Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen sayıları aşması halinde, toplanan yaz okulu eğitimi ücretinin %70’ini geçmemek koşulu ile
öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücretleri, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca beş (5) katını geçmeyecek şekilde arttırılabilir.
19. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler için, bu derslere
kayıtlanan öğrencilerin kesintisiz internete bağlı, bilgisayar veya mobil cihaz (telefon, tablet vb.) gibi olanaklara sahip olması gerekir.
20. Kendilerinden ders içeriği istenilen diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, ilgili ders içerik çıktılarını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi Sisteminden (akts.adu.edu.tr) alabilirler.
21. Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaz okulunda aldıkları derslerin kendi kurumlarınca eş değerliliğinin kabul edilip edilmemesi hususunda Üniversitemiz sorumlu değildir.
22. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, kayıtlanıp başarısız oldukları dersleri GANO kriteri aranmaksızın yaz okulunda alabilirler. Ancak bir öğrencinin, kayıtlanmadığı bir dersi yaz okulunda alabilmesi için, GANO‘sunun en az 2.72 olması gerekir. Ortak Dersler Koordinatörlüğü kapsamında yürütülen dersler, GANO sınırlamasının dışında tutulur.
23. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda ders alabilmesi için, ilgili programın taban puanının, kayıt olduğu yıldaki programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Farklı programdan ders almak isteyen öğrencilerin talepleri, taban puanlar göz önünde bulundurularak birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
24. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program öğrencileri, zorunlu hazırlık sınıfı programı bulunan diğer yükseköğretim kurumlarında açılan yaz okulunda hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler.
25. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından sadece uzaktan eğitim yoluyla yürütülen derslerin sınavları yüz yüze yapılır.
26. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından sadece uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler, senkron olarak işlenir ve ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı asenkron özellikleri ile desteklenerek yürütülür, bu derslerin gün ve saati OBIS’e tanımlanır ve tanımlanan zaman diliminde ders işlenir.
27. Ortak Dersler Koordinatörlüğü altında bulunan derslere katılımın arttırılması ve yüz yüze eğitimle benzer zamanlarda sunulmaması için birimler haftanın belirli bir zaman dilimini bu derslere ayırırlar.
28. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından sadece uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersin süresi, her bir ders saati için en az 15 dakikadır. Senkron olarak işlenen ders kayıt altına alınır. Kaydedilen derslerin daha sonra öğrenciler tarafından izlenebilmesi için öğretim elemanlarının portal üzerinden gerekli izinleri vermesi gerekir. İzin sonrasında dersler ADÜZEM Uzaktan Eğitim portalına eklenir. Portala eklenen ders videolarının izlenebilmesi için ilgili materyallerin öğretim elemanı tarafından öğrencilerin erişimine açılması gerekir.
29. Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen derslerden, öğretimin sadece uzaktan eğitim yöntemi ile verildiği şubeler için;
a) Yaz okulu sürecinde yürütülen derslerin en az %70’ine devam zorunluluğu vardır. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve sınava giremez.
b) Yaz okulu sürecinde devam/devamsızlık durumuna ilişkin göstergeler değerlendirilirken,
öğrencinin ya o hafta işlenen uzaktan eğitim ders süresinin %100’üne senkron olarak katılması
veya ilgili hafta için yüklenen ders videosunun erişime açılmasından itibaren 3 gün (72 saat)
içerisinde ders videosunu %100 olarak izlemesi gerekmektedir. Bu şartların gerçekleşmesi
durumunda, öğrencinin ilgili hafta için derse devam yükümlülüğü tamamlanmış sayılır.
c) Devam/devamsızlık durumları yaz okulu derslerinin hemen bitiminde uzaktan eğitim portalındaki devamsızlığa dair ders katılım gösterge verileri değerlendirilerek ADUZEM
tarafından OBIS’e tanımlanır.
d) Yaz okulu sürecinde öğretim elemanlarının, öğrencilere ait devam/devamsızlık durumlarına
ilişkin ADUZEM tarafından OBIS’e tanımlanan durumlara müdahaleleri kısıtlanır.
30. Yaz Okulu işlemleri ekli tabloda yer alan bilgiler esas alınarak yürütülür. 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ*

MADDE 6 – (1) Yaz okulu eğitimi, aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür:
a) Yaz okulu, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısının başkanı olduğu ve Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından seçilen iki öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir.
b) Yaz okulu tüm birimlere açıktır ve birimler yönetim kurulu kararıyla açılacak dersleri belirleyerek yaz okuluna
katılabilirler. Bir birimin yaz okuluna katılmaması, o birim öğrencilerinin başka birimlerin/kurumların yaz okulundan ders almasına ve alınan derslerin intibak için dikkate alınmasına engel oluşturmaz.
c) Yaz okulu takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
ç) Yaz okulu süresi, dönem sonu sınavı süresi hariç olmak üzere en az 5 haftadır. Yaz okulunda açılan her dersin toplam saati, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz okulunda verilen bir dersin günlük toplam teorik ders saati 4 saati geçemez.
d) Yaz okulu, yabancı dil hazırlık sınıfında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yapılabilir. Bir birimin yaz okulunda açacağı dersler, birimin ilgili bölüm/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
e) Ön lisans ve lisans programlarındaki bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az
15 olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 kişiye kadar indirilebilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 olmalıdır.
f) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 40’tan fazla ise bu dersin, başka bir şubesi açılabilir.
g) Yaz okulunda kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci,
her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına yaz okulu ücretini öder. Yaz okulu ücreti ödemeden ders kaydı tamamlanmış sayılmaz.
ğ) Yaz okulu isteğe bağlı olduğundan, yaz okulunda alınan dersler ders tekrarı sınırlamasının dışında tutulur.
h) Yaz okulunda ders alacak öğrenci yaz okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre içinde, ders değişikliği işlemlerini ise yaz okulu ekle-sil süresi içinde tamamlar.
ı) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
i) Yaz okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
j) Yaz okulu kapsamında birinci ve ikinci öğretim programı öğrencileri aynı programa tabidir.
k) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı 25 AKTS kredisini geçemez.

l) Yaz okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil süresinin ilk günü sonuna kadar ilan edilir.
m) Sadece açılamayan veya kapatılan derslerin yaz okulu ücret iadesi yapılır.
n) Yaz okulunda alınan ders başarı notları, öğrenci not durum çizelgesinde yaz okulu dönemi notu olarak gösterilir.
o) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin o akademik yıl sonundaki GANO’su, yaz okulu derslerinden alınan notların
da hesaba katılmasıyla belirlenir.
ö) Öğrenci not ortalamasını yükseltmek için daha önce alıp başarmış olduğu dersleri de yaz okulunda alabilir. Bu durumda, başarısız olsa bile, alınan son not geçerlidir.

ADÜ öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulunda ders alması

MADDE 7 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulu programlarından ders alacak ADÜ Öğrencileri, “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi”ndeki esaslara tabidirler. Ayrıca:
a) Öğrenciler, devlet veya vakıf üniversitelerinden, yüksek teknoloji enstitülerinden veya Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yaz okulu dersi alabilirler.
b) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersten geçme notu, “ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” ile “ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “ADÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.
c) Diğer yükseköğretim kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
ç) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders almayı talep eden öğrenciler 6 ncı maddedeki esaslar gözetilerek ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararlarına tabidir.

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ve misafir öğrencilerin yaz okulunda ders alması

MADDE 8 – (1) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri ile değişim programı öğrencileri, özel öğrenci statüsünde
değerlendirilir ve “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler. Özel öğrencilerin, ADÜ yaz okuluna kayıt yaptırabilmeleri için:
a) ADÜ tarafından başka yükseköğretim kurumu öğrencileri için hazırlanan ilgili formu doldurarak onaylı öğrenci
belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
b) ADÜ Yönetim Kurulunca belirlenen yaz okulu ücreti ödenmelidir.
(2) ADÜ yaz okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS kredisini
ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.
(3) Yaz okulunda ders alan misafir öğrenciler “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler.
Öğretim elemanı görevlendirmesi
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yaz okulu ücreti

MADDE 11 – (1) Yaz Okulunda öğrenciler, Bakanlar Kurulu ve/veya Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre
ADÜ Yönetim Kurulunun belirleyeceği yaz okulu ücretini kayıt esnasında öderler. 2023 ADÜ Güncel Yaz Okulu ücretleri için TIKLAYINIZ.

Yaz Okulu açan birimlerin duyurularını takip edebilmeniz için ilgili birimlerin duyurular sayfasının linklerini ekledim.

Aydın İktisat Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Fen Edebiyat Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Yabancı Diller MYO duyurularını takip etmek için tıklayınız.

✅TAVSİYE YAZILARIMIZ✅

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Kamyar dedi ki:

  Yaz okulu dis hekimligi icin histoloji dersinde hangi universiteler var yardimci olabilirmisiniz @kamyar828torkan

 2. Mujde dedi ki:

  Merhaba yaz okulu ders ve sınavlari online mi olur

 3. Gamze dedi ki:

  Hazırlık sınıfı ücretini nereden öğrenebilirim?

  1. Mujde dedi ki:

   Merhaba sınavlar ve dersler online mi olacak

 4. Ravina dedi ki:

  Hemşirelik bölmü dahiliye dersi açılaçakmı

  1. Gamze dedi ki:

   Yaz okulu online mı olacak yoksa yüz yüzemi finansal yatirım aracları dersi acılacakmi

 5. Oğuz Kaan dedi ki:

  Dışardan yaz okulu için öğrenci alıyor mu?