2021 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu

07.07.2021
83.168
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulunda açılacak derslere yer verildi. Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu

2021 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulunda açılacak derslere yer verildi. Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 ADÜ Yaz Okulu Tarihleri

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 07 – 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 31 Ağustos 2021- 05 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 Yaz Okunun Başlamasına Kalan Süre

2021 ADÜ Yaz Okulu Akademik Takvimi

yili-adnan-menderes-universitesi-yaz-okulu-duyurusu-tarihleri-ve-acilacak-dersler

yeni-gif

2021 Yaz Okulu Açılacak Birimler ve Açılması Öngörülen Dersler

adü-yaz-okulu-dersleri-2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılacak Birimler ve Açılması Öngörülen Dersler (28.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı Senato Kararı) Adnan Menderes Üniversitesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

2021 ADÜ Yaz Okulu Uygulama Esasları

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EĞİTİMİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1. Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak olan Yaz Okulu Eğitimine sadece Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 667 sayıl KHK kapsamında özel öğrenci statüsünde kayıtlı olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerden süresi henüz bitmemiş olanlar kabul edilecektir.

2. Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak olan Yaz Okulu Eğitimine, Mevlana ve Farabi değişim programları kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim görenler de dâhil olmak üzere diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri kabul edilmeyecektir.

3. Yaz Okulu kayıtları akademik takvimde belirlenmiş olan tarihler arasında yapılır. 4. Kayıt işlemleri öğrencinin kendisi tarafından https://obisnet.adu.edu.tr web adresinden yapılır.

5. Yaz okulu ücretlerinin Vakıflar Bankası ATM, Mobil veya Internet Bankacılığı kanallarından T.C Kimlik numarası ile yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun alınması gereklidir.

6. Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri hiçbir koşulda iade edilmez.

7. Ücreti yatırıldığı halde açılmayan derslerin ücret iadesi işlemi, OBIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinde yer alan IBAN numaralarına ADÜZEM aracılığıyla yapılır. Bu nedenle öğrencinin kendi adına açılmış bir banka hesabına ait IBAN numarasını yüklemiş olması ve IBAN numarasını sistemde güncel tutması gerekmektedir.

8. Bölümler, yaz okulunda açılacak derslere ait şubeleştirme işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirir. Yaz okulunda şubeleştirme işlemleri ADÜ Ders Kayıt Esaslarına göre yapılır.

9. Bir dersin şubesinin açılabilmesi için Yaz Okulu Yönergesinde yer alan en az öğrenci sayıları dikkate alınır. Derse kayıtlı öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak yeni şubeler açılabilir. Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilecek olması nedeniyle derse kayıtlı öğrenci sayısının 100’ü geçmesi halinde yeni şube açılabilir.

10. Derslere devam ve benzeri konularda ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11. Yaz okulu eğitiminde dersler ve sınavlar, saat 09:00-23:00 arasında yapılacak şekilde programlanır. Gerektiği takdirde hafta sonları ders ve sınav yapılabilir.

12. Yaz Okulu Dönemi çalışmalarının tamamı ya da bir kısmı, proje, ödev, performans, ürün dosyası (portfolyo), vaka incelemesi, uygulama çalışmaları, arazi çalışmaları, atölye çalışmaları, rapor vb. alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak tamamlatılıp değerlendirilebilir. Öğrencilere farklı zaman dilimlerinde verilen görevlendirmelerle, alternatif ölçme araçları yoluyla yapılacak bu tür değerlendirmeler için, dönem içinde öğretim elemanını kısıtlayıcı her hangi bir zaman dilimi olmayıp, değerlendirmelerin dönemin sonuna kadar tamamlanması istenir. Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarıyla başarı notunun nasıl ağırlıklandırılacağını öğretim elemanı belirler. Dönem içi başarısı sadece alternatif araçlar kullanılarak yapılmışsa, buradaki değerlendirme sonucu öğrencinin yaz okulu sınav notu olarak sisteme girilir. Öğrenci başarısının tamamı ya da bir kısmı sınavlar (çoktan seçmeli, doğru yanlış, açık uçlu, sözlü, boşluk doldurmalı, kurul sınavı vb.) yapılarak da değerlendirme yapılabilir. Alternatif ölçme araçları ve sınavların beraberce işe koşulduğu değerlendirme biçiminde ise öğrencilere verilen görevlendirmelerin öğretim elemanı tarafından önceden belirlenmiş olan ağırlıklandırılması sonucu hesaplanan başar: puanı, öğrencinin yaz okulu sınav notu olarak sisteme girilir.

13. Öğrencinin bir günde gireceği sınav sayısı: en fazla 3 olarak tanımlanabilir.

14. Her bir sınav için öğrenciye en fazla kez sınavı hakkı tanınır ve sınavın işleyişinde mazeret Üniversitemiz Senatosunun 28/01/2021 tarihli ve 2021-03 sayılı oturumunda alınan 11 sayılı kararla kabul edilen ADO 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Usul ve esaslarında yer alan mazeret sınav hakki hükümleri uygulanır.

15.Sınav evraklarının saklanması, sınav evraklarının teslimi, sistemsel/internet b. kaynaklı hata durumunda sınavın yenilenmesi, sınavın geçersiz sayılacağı bazı haller ve bel gereksinimi olan öğrencilerin sınavı konularında ADO 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.

16. 2020-2021 Yaz Okulunda açılan dersler ve dersi verecek öğretim eleman: bilgilerine ilişkin birimlerin yönetim kurulu kararları, mali hesapların değerlendirilebilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunun 05/06/2020 tarih ve 2020/11 sayılı oturumunda alınan XV sayılı kararı “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütüle Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri doğrultusunda COVID-19 salgın münasebetiyle Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Yaz Okulu dersleri ADÜZEM bünyesinde yürütüleceğinden söz konusu usul ve esasların ilgili maddesi uyarınca öğretim elemanlarına dağıtılacak olan tutar ile cari giderlere kullanılmak üzere belirlenen tutarlar ADOZEM aktarılması ve mali hesapların ADOZEM tarafından değerlendirilerek yürütülmesi” karan doğrultusunda, gerekli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ADOZEM’e gönderilir.

17. Öğrenci sayılarının, Yaz Okulu Yönergesinin 6’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen sayılan aşması halinde, toplanan Yaz Okulu eğitimi ücretinin %70’i geçmemek koşulu ile öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ve sınav ücretleri, ilgili birimlerde beş (5) katini geçmeyecek şekilde hesaplanır ve yapılan hesaplar ödemelerle ilgili yönetim kurulu kararı alınmak üzer ADÜZEM’e gönderilir.

18. Yaz okulu ücretinin belirlenmesinde ilgili mevzuata göre belirlenen yaz okulu saat ücretleri esas alınır.

19. 51 Dersleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan dersler için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri tablosunda ye alan Uzaktan Öğretim MYO azami ücreti esas alınır.

20. Yaz okulunda açılan derslerin ücret hesaplamaları ADÜZEM Yönetim Kurulu onayından tarafından yapılır.

sonra sistem

21. Her ders için; Ders ücreti-haftalık ders saati sayısı x 15 hafta x birim için belirlenen yaz okulu saat ücreti formülü kullanılarak hesaplanır. 22. Hazırlık sınıfı yaz okulu ücreti; öğrencilerin kayıtlı oldukları birim için belirlenen saat ücretinin iki (2) katı olarak alınır.

23. Öğrenci, kayıt dönemi içerisinde ücret ödemesini yaptığı halde açılmayan şube olması halinde AKTS kredisi sınırını aşmamak ve ücretini ödemek kaydıyla açılan bir şubeye kayıt yaptırabilir. Açılan şubeler için herhangi bir değişiklik yapamaz.

24. Yaz Okulu Eğitiminin uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olması nedeniyle, yaz okuluna kayıtlanan öğrencilerin kesintisiz internete bağlı, bilgisayar veya mobil cihaz (telefon, tablet vb.) gibi olanaklara sahip olması gerekir.

25. Yaz Okulu İşlemleri ekli tabloda yer ala bilgiler esas alınarak yürütülür.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ*

MADDE 6 – (1) Yaz okulu eğitimi, aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür:
a) Yaz okulu, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısının başkanı olduğu ve Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından seçilen iki öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir.
b) Yaz okulu tüm birimlere açıktır ve birimler yönetim kurulu kararıyla açılacak dersleri belirleyerek yaz okuluna
katılabilirler. Bir birimin yaz okuluna katılmaması, o birim öğrencilerinin başka birimlerin/kurumların yaz okulundan ders almasına ve alınan derslerin intibak için dikkate alınmasına engel oluşturmaz.
c) Yaz okulu takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
ç) Yaz okulu süresi, dönem sonu sınavı süresi hariç olmak üzere en az 5 haftadır. Yaz okulunda açılan her dersin toplam saati, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz okulunda verilen bir dersin günlük toplam teorik ders saati 4 saati geçemez.
d) Yaz okulu, yabancı dil hazırlık sınıfında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yapılabilir. Bir birimin yaz okulunda açacağı dersler, birimin ilgili bölüm/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
e) Ön lisans ve lisans programlarındaki bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az
15 olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 kişiye kadar indirilebilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 olmalıdır.
f) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 40’tan fazla ise bu dersin, başka bir şubesi açılabilir.
g) Yaz okulunda kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci,
her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına yaz okulu ücretini öder. Yaz okulu ücreti ödemeden ders kaydı tamamlanmış sayılmaz.
ğ) Yaz okulu isteğe bağlı olduğundan, yaz okulunda alınan dersler ders tekrarı sınırlamasının dışında tutulur.
h) Yaz okulunda ders alacak öğrenci yaz okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre içinde, ders değişikliği işlemlerini ise yaz okulu ekle-sil süresi içinde tamamlar.
ı) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
i) Yaz okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
j) Yaz okulu kapsamında birinci ve ikinci öğretim programı öğrencileri aynı programa tabidir.
k) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı 25 AKTS kredisini geçemez.

l) Yaz okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil süresinin ilk günü sonuna kadar ilan edilir.
m) Sadece açılamayan veya kapatılan derslerin yaz okulu ücret iadesi yapılır.
n) Yaz okulunda alınan ders başarı notları, öğrenci not durum çizelgesinde yaz okulu dönemi notu olarak gösterilir.
o) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin o akademik yıl sonundaki GANO’su, yaz okulu derslerinden alınan notların
da hesaba katılmasıyla belirlenir.
ö) Öğrenci not ortalamasını yükseltmek için daha önce alıp başarmış olduğu dersleri de yaz okulunda alabilir. Bu durumda, başarısız olsa bile, alınan son not geçerlidir.

ADÜ öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulunda ders alması

MADDE 7 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulu programlarından ders alacak ADÜ Öğrencileri, “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi”ndeki esaslara tabidirler. Ayrıca:
a) Öğrenciler, devlet veya vakıf üniversitelerinden, yüksek teknoloji enstitülerinden veya Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yaz okulu dersi alabilirler.
b) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersten geçme notu, “ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” ile “ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “ADÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.
c) Diğer yükseköğretim kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
ç) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders almayı talep eden öğrenciler 6 ncı maddedeki esaslar gözetilerek ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararlarına tabidir.

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ve misafir öğrencilerin yaz okulunda ders alması

MADDE 8 – (1) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri ile değişim programı öğrencileri, özel öğrenci statüsünde
değerlendirilir ve “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler. Özel öğrencilerin, ADÜ yaz okuluna kayıt yaptırabilmeleri için:
a) ADÜ tarafından başka yükseköğretim kurumu öğrencileri için hazırlanan ilgili formu doldurarak onaylı öğrenci
belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
b) ADÜ Yönetim Kurulunca belirlenen yaz okulu ücreti ödenmelidir.
(2) ADÜ yaz okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS kredisini
ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.
(3) Yaz okulunda ders alan misafir öğrenciler “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler.
Öğretim elemanı görevlendirmesi
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yaz okulu ücreti

MADDE 11 – (1) Yaz Okulunda öğrenciler, Bakanlar Kurulu ve/veya Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre
ADÜ Yönetim Kurulunun belirleyeceği yaz okulu ücretini kayıt esnasında öderler.

Yaz Okulu açan birimlerin duyurularını takip edebilmeniz için ilgili birimlerin duyurular sayfasının linklerini ekledim.

Aydın İktisat Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Turizm Fakültesi duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Yabancı Diller MYO duyurularını takip etmek için tıklayınız.

Yenipazar Meslek Yüksekokulu duyurularını takip etmek için tıklayınız.
 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Oğuz Kaan dedi ki:

    Dışardan yaz okulu için öğrenci alıyor mu?