2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

24.06.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Ordu Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Ordu Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Ordu Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Ordu Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Ordu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 29 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yaz okulu dersleri sonrası uygulanacak sınavlar ise 5 – 2 Eylül 2022 tarihlerin olacaktır.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

 

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi 

Yaz Dönemi Açılacak Derslerin Kesinleşerek Senatoya Sunulması15 Haziran 2022
Yaz Okulu Ders Kayıtlarını Alma İşlemi29 Haziran 2022 – 4 Temmuz 2022
Öğrenci Ücret Yatırma29 Haziran 2022 – 4 Temmuz 2022
Açılması Kesinleşen Derslerin İlan Edilmesi www.osymli.com7 Temmuz 2022
Yaz Okulu Derslerin Başlaması18 Temmuz 2022
Derslerin Bitimi2 Eylül 2022 www.osymli.com
Yaz Okulu Genel Sınavları5 – 11 Eylül 2022
Yaz Okulu Genel Sınavları Not Girişi için Son Tarih13 Eylül 2022

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Ordu Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç olmak üzere ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenler.

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddeleri ile Ordu Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Ordu Üniversitesini,
 2. Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
 3. Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 1. İlgili Akademik Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
 2. İlgili Bölüm Başkanlığı: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki bölümleri/programları,
 3. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 4. Yaz Okulu: Bu Yönerge esasları uyarınca Üniversitede güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılan eğitimi,
 5. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, ifade

Yaz Okulunun Amacı, Yaz Okulunda Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar Yaz okulunun amacı

MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ordu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında;

 1. Öğrencilerin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,
 2. Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir imkân sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,
 3. Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,

MADDE 5 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavlar ve yaz okuluyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Derslerin açılması

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve ön lisans dersleri ilgili bölüm başkanlığının teklifi, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Rektör onayı ile açılır.

 • Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okuluna
 • Yıllık okutulan dersler yaz okulunda açılamaz.
 • Yaz okulunda akademik birimlerimize bağlı programlarda bir dersin açılabilmesi
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için en az 10 (on),
 • Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan programlar için en az 10 (on),
 • Diğer akademik birimlerdeki programlar için en az 15 (on beş) öğrencinin ilgili derse kayıt yaptırması şartı aranır.
 • Yaz okulunun uzaktan ya da yüz yüze eğitimle yapılıp yapılmayacağına Senato karar verir.
 • Bitirme tezi, laboratuvar dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

Ücretler ve ek ders

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreye yaz okulu ara sınavları dahil, yaz okulu sonu sınavları ise dahil değildir.

 • Yaz okulu, ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmez.
 • Yaz okulunda açılan her bir dersin toplam ders saati ve AKTS kredisi, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan aynı dersin toplam ders saati ve AKTS kredisi kadardır.
 • Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, daha önceki dönemlerden alamadıkları ve/veya başarısız oldukları dersleri talep etmeleri halinde alabilirler.

 • Öğrenciler, Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmüne göre yaz okulunda bir üst sınıfın yarıyıllarından ders
 • Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.
 • Ders kayıt işlemlerinden sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan dersler kapatılır. Ders kayıt işlemlerinden sonra yeni ders açılamaz, açılan dersler için ders bırakma ve yatırılan ücretin iadesi yapılamaz. Bu dersler için kayıt yapılmış sayılır.
 • Yaz okulunda bir öğrenci, en fazla yirmi AKTS’yi aşmayacak şekilde 4 (dört) derse (Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler ilave bir ders daha ) kayıt yaptırabilir.
 • Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemi yapılamaz.
 • Diğer üniversitelerin yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler en fazla yirmi AKTS’yi aşmayacak şekilde 4 (dört) ders (Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilirler.) alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için başvurularının ilgili bölüm kurullarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun onayını alması
 • Diğer üniversitelerin öğrencileri, yirmi AKTS’yi aşmayacak şekilde Üniversitenin yaz okulundaki derslerinden en fazla 4 (dört) derse kayıt yaptırabilir. Öğrencileri akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulu sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir. Öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde kayıtlı oldukları üniversitelere
 • Üniversite öğrencilerinin yaz okulunda aynı derse, Üniversitede ve farklı bir üniversitede ders kaydı yapmaları halinde ilgili derse ait üniversitedeki notları geçerli sayılır.
 • Üniversite öğrencilerinin yaz okulunda aynı derse, birden fazla üniversitede ders kaydı yapmaları halinde; ilgili dersin geçerli sayılmasını istedikleri üniversiteye ilişkin olarak,

ilgili bölüm başkanlığına, söz konusu üniversitelerde ilgili dersler için eğitimin başladığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. Zamanında başvuru yapmayan öğrencilerin durumlarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

 • Ordu Üniversitesi öğrencisi olmayan diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yaz okulunda açılan dersleri

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Yaz okulunda alınan dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Sınavlar, Başarı ve mezuniyet

MADDE 11 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 • Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, detay not çizelgesinde ise yaz okulu başlığı altında gösterilir. Yaz okulu sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil
 • Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notu karşılıkları Ordu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Senato tarafından belirlenen mevzuat hükümlerine göre ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.
 • Yaz okulu sonunda bütünleme ve mazeret sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda dersin devam koşulunu sağlayıp başarısız olan öğrenciler için, Ordu Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan mezuniyete iki ders sınav koşullarını yerine getirmeleri ve ilgili birimlere başvurmaları halinde mezuniyete iki ders sınavı açılır.

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri ve Uygulama Esasları

2022 Ordu Üniversitesi yaz okulu ücretleri ile ilgili bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022 Ordu Üniversitesi yaz okulu uygulama esasları ile ilgili bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022 Ordu Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILMASI TALEP EDİLEN YAZ OKULU DERSLERİ

Akademik Birim Adı Bölüm Program Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Teorik Uygulama AKTS Kontenjan
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans HEM105 Anatomi 3 2 1 4
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans AİS203 Patoloji 2 2 0 4
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans HEM301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 10 6 8 11 60
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 10 6 8 11 30
5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans SYB217 Sağlık Okuryazarlığı 2 2 0 3
6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans SYBSEC327 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 0 4

7 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT1012011131 Analiz-I 5 4 2 7
8 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT1022011131 Analiz-II 5 4 2 7
9 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT20120121310 Analiz-III 5 4 2 7
10 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT20220121310 Analiz-IV 5 4 2 7
11 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT20520121310 Diferansiyel Denklemler-I 4 4 0 5
12 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT20620121310 Diferansiyel Denklemler-II 4 4 0 5
13 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT21120121310 Olasılık ve İstatistik-I 4 4 0 5
14 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT21220121310 Olasılık ve İstatistik-II 4 4 0 5
15 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30320121310 Diferansiyel Geometri-I 4 3 2 6
16 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30420121310 Diferansiyel Geometri-II 4 3 2 6
17 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30520121310 Kısmi Diferansiyel Denklemler 4 4 0 5
18 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30620121310 Nümerik Analize Giriş 4 4 0 5
19 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30720121310 Kompleks Fonk. Teorisi-I 4 4 0 5
20 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30820121310 Kompleks Fonk. Teorisi-II 4 4 0 5
21 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT30920121310 Cebşir-I 4 4 0 5
22 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT31020121310 Cebir-II 4 4 0 5
23 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT31320121310 Mesleki Yabancı Dil-I 3 3 0 5
24 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT31420121310 Mesleki Yabancı Dil-II 3 3 0 5
25 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT40120121310 Reel Analiz 4 4 0 5
26 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans MAT40220121310 Fonksiyonel Analiz 4 4 0 5
27 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR21520121340 Yeniçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi-I 2 2 0 3
28 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR21620121340 Yeniçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi-II 2 2 0 3
29 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR3032016134 Osmanlı Tarihi-III 4 4 0 5
30 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR3042014134 Osmanlı Tarihi-IV 4 4 0 4
31 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR40720121340 Cumhuriyet Tarihi-V 2 2 0 2
32 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans TAR40820121340 Cumhuriyet Tarihi-VI 2 2 0 2
33 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans TDE2092019132 Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi-I 3 3 0 3
34 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans TDE2102019132 Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi-II 3 3 0 3
35 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans TDE2132019132 Orhun Türkçesi 3 3 0 3
36 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans TDE2142019132 Eski Uygur Türkçesi 3 3 0 3

37 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT Lisans IKT30320132011 EKONOMETRİ-I 4 3 2 6
38 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT Lisans IKT30420132011 EKONOMETRİ-II 4 3 2 6
39 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT Lisans IKT20620132011 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3 3 0 4
40 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME Lisans IKT22120132021 MAKRO İKTİSAT 3 3 0 4

 • 1 – Diğer üniversitelerden başvuracak öğrenciler ilgili akademik birime şahsen yada posta ile başvuru yapabilirler. 4 Temmuz 2022 Saat 17:00’a kadar ulaşamayan postalar dikkate alınmaz.
 • 2 – Kontenjan sınırlaması olan derslerde kontenjanın erken dolması halinde süresinden önce ders kaydı kapatılacaktır.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. H dedi ki:

  2022 online yaz okulu yapan universiteler var mı? Hangileri?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Sitemizin arama kısmına yazarak bulabilirsiniz.

 2. Furkan dedi ki:

  iktisadi ve idari bilimler fakültesi hangi dersler açık nerden baka bilirim