2019 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Gaziantep Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Gaziantep-Üniversitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2019 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Gaziantep Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2019 Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 1-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 8 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 19 – 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2019 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ara Sınıflar için uygulanacak takvim

1-2-3 Temmuz 2019Kesin Kayıtlar
04 -05 Temmuz 2019Kapanan Derslerin Yerine Açık Derslere Kayıt
08 Temmuz 2019Derslerin Başlaması
16 Ağustos 2019Derslerin Kesilmesi
19-20 Ağustos 2019Yaz Okulu Sonu Sınavları

 

Hazırlık Sınıfları için uygulanacak takvim

13-14 Haziran 2019Kesin kayıtlar
17 Haziran 2019Derslerin başlaması
09 Ağustos 2019Derslerin kesilmesi
19 Ağustos 2019Yaz Okulu sonu sınavları

Yaz Okulu Akademik Takvim için  tıklayınız.                                         

2019 Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslerin ilanı 1 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. İlgili tarihte üniversitenin duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

Tanım

MADDE 1- Gaziantep Üniversitesinde Yaz öğretimi, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Amaç

MADDE 2- Yaz Okulu’nun amaçları şunlardır :

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olmalarının sağlanması,

c)Öğrencilerin normal yarıyıllarda aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması ve Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimde verimliliğin arttırılması,

d) Lisansüstü programlarda, yurt dışından temin edilebilecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi,

Dayanak

MADDE 3 Yaz Okulu, Gaziantep Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme esaslarına ilişkin Çerçeve Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Süre

MADDE 4– Yaz Okulunda öğretim süresi yaklaşık 6 haftadır. Yaz Okulu final sınavları bu sürenin dışındadır.Yaz Okulu’nun başlangıç tarihi, ikinci yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Kayıtlar

MADDE 5– (Değişik fıkra:13/07/2001-24461) RG-Yaz Okulunda ders alacak öğrenci, kesin kayıt işlemlerini yaz okulu derslerine başlamadan önce Üniversite Senatosunca belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Yaz Okulunda ders ekleme ve ders bırakma süresi uygulanmaz.

Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz okuluna katılmak zorunda değildir. Bu yönetmelik sadece Yaz Okulu Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Yaz okulu yarıyıl olarak değerlendirilemez.

Açılacak Dersler ve Ders Sayıları

MADDE 6– Yaz Okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri bu dersleri veren Bölümlerin Bölüm kurulunca, lisansüstü dersler ise ilgili Enstitü Anabilim Dalları tarafından en geç İkinci Yarıyılı kayıt tarihinden itibaren iki ay içinde belirlenir. Yaz Okulunda açılan her ders için, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders saati yapılır. Yaz Okulu programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve ayrıca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

Gaziantep Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin verilmeleri gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Ders Açılması İçin Gerekli Öğrenci Sayısı

MADDE 7- Yaz Okulu programlarında yer alan ön lisans, lisans ya da lisansüstü derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları, bir öğrencinin alabileceği en çok ders sayısı ve aynı ders için birden fazla grup açılması ilgili Bölüm Kurulunun önerisi, Fakülte/Yüksek Okul ve Enstitü Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Kesin kayıtlar sonunda derslere kayıtlı öğrenci sayıları, Üniversite Senatosu onayı ile kesinleşen en az öğrenci sayılarının altında kaldığı takdirde Üniversite Senatosunun kararı ile derslerin açılması iptal edilebilir ve kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

Ders Verecek Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

MADDE 8– Öğretim elemanları (Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman) yaz okulunda görev alıp almamakta serbesttirler. Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 nci maddesi hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 9– Öğrenciler ders ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Ders ve uygulamalara devam yükümlülükleri ve uygulamalara ilişkin konularda ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki hükümler geçerlidir.

Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, yaz okuluna devamı, ara sınavları, ödev, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmaları ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir. Öğretim elemanı ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki notlarla ilgili maddelerde belirtilen harf notlarından (yönetmeliklerinde 100 üzerinden değerlendirme bulunan birimler için 100 üzerinden bir not) birini yaz okulu ders notu olarak takdir eder.

(Değişik cümle:RG-1/6/2012-28310) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Fakülte/Yüksek Okul Yönetim Kurulunun ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere, giremediği her bir sınav için mazeret sınavı verilebilir. Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde belirtilen ve yarıyıl izni gerektiren nedenlerle, öğrencinin isteği Bölüm Başkanı ve Dekan/Yüksek Okul Müdürü veya Enstitü Anabilim Dalı Başkanı ve Müdürün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir, ancak öğrencinin yaz okulu harcı iade edilmez.

MADDE 10- Yaz Okulu derslerinde alınan notlar transkriptlerde “Yaz Okulu” adı altında belirtilir. Yaz okulunda kayıt olunan dersler gerek ilk yarıyıl, gerekse ikinci yarıyıl da açılmış olsun, yaz okulu sonunda alınan not en son nottur. Genel Not Ortalaması yeniden hesaplanarak, öğrencinin kayıtlı olduğu en son yarıyıl başarı durumu yeniden belirlenir. Öğrencinin yeni yarıyıl kaydı buna göre yapılır.

Özel Haller

MADDE 11- Ek süre, ders tekrarı ve kayıt iptali ile ilgili özel hallerde aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

a) (Değişik:RG-01/02/2001-24305) Öğrenciler istedikleri takdirde yaz okulunda açılan ders veya dersleri alarak mezuniyet için gereken şartları sağlayabilirler ve yaz okulu süresi sonunda mezun olabilirler. Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrencilerin akademik durumları yaz okulu sonunda yeniden belirleneceğinden, ek süre ve sınav hakları olan öğrenciler, bu haklarını yaz okulu sonunda kullanabilirler. Ek süre ve ek sınav hakkı kullanacak olan yaz okuluna katılmış öğrencilerin, yaz okulu sınav notlarının ilanından itibaren bir hafta içinde bağlı bulunduğu Bölüm Başkalığı’na ek süre ve ek sınav kullanacağı dersleri belirten bir dilekçe ile başvurması gerekir. Ek süre ve sınavlar ertesi yarıyıl kayıt tarihine kadar yapılır ve sonuçlandırılır. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

b) (Değişik:RG-13/07/2001-24461, Düzeltme:RG-04/08/2001-24483) Normal yarıyıllar sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar.

c) Ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri Yaz Okulunda alamazlar. Bu öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri tekrar ederek, Yaz Okulu sonunda Genel Not Ortalamalarını ilgili yönetmeliklerinin ilgili hükümlerinde belirtilen düzeyin üzerine çıkardıkları takdirde ders tekrarı zorunluluğu kalkar.

Eğitim Ücreti

MADDE 12- Yaz okulu kayıt ücreti her yıl yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Diğer Haller

MADDE 13- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Gaziantep Üniversitesinin yürürlükteki yönetmelikleri ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretime ilişkin mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14– Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15– Bu Yönetmeliği Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Tercihleri Son Günü

29 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

  AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?   AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarl... Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes... Devamını Oku

 • PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme | Burs Ne kadar?

  PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme Burs Ne kadar? Arkadaşlar Merhaba, daha önce başka bir konuda sohbetimizin olacağını söylemiştik. Umarım sayısal ... Devamını Oku

 • 2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti

  2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti 2019 Yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu... Devamını Oku

 • ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım?

  ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım? Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim? Si... Devamını Oku

KATEGORİLER