2020 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

26.06.2020
38.203
A+
A-

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Gaziantep Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2020 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2020 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Gaziantep Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2020 Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 6-7-8- Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 28-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2020 Yılı Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ara Sınıflar ve Hazırlık Sınıfları için uygulanacak takvim

6-7-8 Temmuz 2020Kesin Kayıtlar
10 -13 Temmuz 2020Kapanan Derslerin Yerine Açık Derslere Kayıt
16 Temmuz 2020Derslerin Başlaması
27 Ağustos 2020Derslerin Kesilmesi
28-31 Ağustos 2020Yaz Okulu Sonu Sınavları

yeni-gif

2020 Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslerin ilanı birimlerin sayfasından yapılmaya başlanmıştır. Açıklananlar:

 

gaun-yaz-okulu-ucretleri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

Tanım

MADDE 1- Gaziantep Üniversitesinde Yaz öğretimi, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Amaç

MADDE 2- Yaz Okulu’nun amaçları şunlardır :

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olmalarının sağlanması,

c)Öğrencilerin normal yarıyıllarda aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması ve Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimde verimliliğin arttırılması,

d) Lisansüstü programlarda, yurt dışından temin edilebilecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi,

Dayanak

MADDE 3 Yaz Okulu, Gaziantep Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme esaslarına ilişkin Çerçeve Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Süre

MADDE 4– Yaz Okulunda öğretim süresi yaklaşık 6 haftadır. Yaz Okulu final sınavları bu sürenin dışındadır.Yaz Okulu’nun başlangıç tarihi, ikinci yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Kayıtlar

MADDE 5– (Değişik fıkra:13/07/2001-24461) RG-Yaz Okulunda ders alacak öğrenci, kesin kayıt işlemlerini yaz okulu derslerine başlamadan önce Üniversite Senatosunca belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Yaz Okulunda ders ekleme ve ders bırakma süresi uygulanmaz.

Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz okuluna katılmak zorunda değildir. Bu yönetmelik sadece Yaz Okulu Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Yaz okulu yarıyıl olarak değerlendirilemez.

Açılacak Dersler ve Ders Sayıları

MADDE 6– Yaz Okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri bu dersleri veren Bölümlerin Bölüm kurulunca, lisansüstü dersler ise ilgili Enstitü Anabilim Dalları tarafından en geç İkinci Yarıyılı kayıt tarihinden itibaren iki ay içinde belirlenir. Yaz Okulunda açılan her ders için, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders saati yapılır. Yaz Okulu programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve ayrıca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

Gaziantep Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin verilmeleri gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Ders Açılması İçin Gerekli Öğrenci Sayısı

MADDE 7- Yaz Okulu programlarında yer alan ön lisans, lisans ya da lisansüstü derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları, bir öğrencinin alabileceği en çok ders sayısı ve aynı ders için birden fazla grup açılması ilgili Bölüm Kurulunun önerisi, Fakülte/Yüksek Okul ve Enstitü Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Kesin kayıtlar sonunda derslere kayıtlı öğrenci sayıları, Üniversite Senatosu onayı ile kesinleşen en az öğrenci sayılarının altında kaldığı takdirde Üniversite Senatosunun kararı ile derslerin açılması iptal edilebilir ve kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

Ders Verecek Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

MADDE 8– Öğretim elemanları (Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman) yaz okulunda görev alıp almamakta serbesttirler. Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 nci maddesi hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 9– Öğrenciler ders ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Ders ve uygulamalara devam yükümlülükleri ve uygulamalara ilişkin konularda ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki hükümler geçerlidir.

Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, yaz okuluna devamı, ara sınavları, ödev, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmaları ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir. Öğretim elemanı ilgili Akademik Birimlerin Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliklerindeki notlarla ilgili maddelerde belirtilen harf notlarından (yönetmeliklerinde 100 üzerinden değerlendirme bulunan birimler için 100 üzerinden bir not) birini yaz okulu ders notu olarak takdir eder.

(Değişik cümle:RG-1/6/2012-28310) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Fakülte/Yüksek Okul Yönetim Kurulunun ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere, giremediği her bir sınav için mazeret sınavı verilebilir. Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde belirtilen ve yarıyıl izni gerektiren nedenlerle, öğrencinin isteği Bölüm Başkanı ve Dekan/Yüksek Okul Müdürü veya Enstitü Anabilim Dalı Başkanı ve Müdürün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir, ancak öğrencinin yaz okulu harcı iade edilmez.

MADDE 10- Yaz Okulu derslerinde alınan notlar transkriptlerde “Yaz Okulu” adı altında belirtilir. Yaz okulunda kayıt olunan dersler gerek ilk yarıyıl, gerekse ikinci yarıyıl da açılmış olsun, yaz okulu sonunda alınan not en son nottur. Genel Not Ortalaması yeniden hesaplanarak, öğrencinin kayıtlı olduğu en son yarıyıl başarı durumu yeniden belirlenir. Öğrencinin yeni yarıyıl kaydı buna göre yapılır.

Özel Haller

MADDE 11- Ek süre, ders tekrarı ve kayıt iptali ile ilgili özel hallerde aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

a) (Değişik:RG-01/02/2001-24305) Öğrenciler istedikleri takdirde yaz okulunda açılan ders veya dersleri alarak mezuniyet için gereken şartları sağlayabilirler ve yaz okulu süresi sonunda mezun olabilirler. Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrencilerin akademik durumları yaz okulu sonunda yeniden belirleneceğinden, ek süre ve sınav hakları olan öğrenciler, bu haklarını yaz okulu sonunda kullanabilirler. Ek süre ve ek sınav hakkı kullanacak olan yaz okuluna katılmış öğrencilerin, yaz okulu sınav notlarının ilanından itibaren bir hafta içinde bağlı bulunduğu Bölüm Başkalığı’na ek süre ve ek sınav kullanacağı dersleri belirten bir dilekçe ile başvurması gerekir. Ek süre ve sınavlar ertesi yarıyıl kayıt tarihine kadar yapılır ve sonuçlandırılır. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

b) (Değişik:RG-13/07/2001-24461, Düzeltme:RG-04/08/2001-24483) Normal yarıyıllar sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar.

c) Ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri Yaz Okulunda alamazlar. Bu öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri tekrar ederek, Yaz Okulu sonunda Genel Not Ortalamalarını ilgili yönetmeliklerinin ilgili hükümlerinde belirtilen düzeyin üzerine çıkardıkları takdirde ders tekrarı zorunluluğu kalkar.

Eğitim Ücreti

MADDE 12- Yaz okulu kayıt ücreti her yıl yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Diğer Haller

MADDE 13- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Gaziantep Üniversitesinin yürürlükteki yönetmelikleri ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretime ilişkin mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14– Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15– Bu Yönetmeliği Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

 

ÖSYMLİ
ÖSYMLİ
Güncel eğitim haberleri, sınavlara yönelik kitap önerileri, sınav konuları ve çeşitli ders kaynakları ile çalışmalarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 24 YORUM
 1. mert dedi ki:

  ücretler hangi bankaya yatılıyor ve bankamatikten olabiliyor mu? teşekkürler

 2. naz dedi ki:

  iyi günler 5 kredili bir ders için ne kadar bir ücret ödememiz gerekiyor???

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, ücret tablosu yukarıda yazılıdır.

 3. nazmiye dedi ki:

  Kredisi 5 olan 2 ders için ne kadar bir ücret oluyor acaba??

 4. Aslı dedi ki:

  Merhaba 6-8 arası kesin kayıtlarda dersler önce otomasyondan mı seçiliyor? bugün baktm da yoktu.Yoksa direk bankaya para mı yatırıyorsun ?

 5. Deniz dedi ki:

  Merhaba, kesin kayıtlar 6-8 Temmuz arasında gösteriyor takvimde ama bir duyuru yayınlamışlar 30 haziran-3 temmuz arasında otomasyon kaydı gerekiyor daha sonra 6-8 arasında kayıt deniyor. Otomasyon kaydı tarihini kaçıranlar olarak yaz okuluna başvuramayacak mıyız?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   O duyuruyu biliyorum. Sanırım önce otomasyon kaydı zorunlu. Fakat öğrenci işlerine mail atıp sorabilirsiniz.

 6. Dursun.1 dedi ki:

  gaziantep üni. yaz okulu SINAVLARI online mı yapılacak?

 7. mehmet kadri dedi ki:

  Hocam simdi benim alacağim dersin kredisi 2 ve ilahiyat fakuldesi 1 kredi basina 27 tl yaziyor ben toplam o ders icin 2×27=54 tl mi odeyeceğim ??

  1. Tuba dedi ki:

   Evet. Ama misafir öğrenciler için de geçerlidir inşallah bu

  2. Azra dedi ki:

   Merhaba 4.sınıfta daha önce almadığım Bi dersi yaz okulunda alabiliyor muyum?

 8. Oğuzcan dedi ki:

  Meslek yüksekokulu burada yok neden
  Daha sonramı açıklanacak

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, birimler farklı zamanlarda açıklıyor. Biz kontrol ettiğimizde yoktu fakat siz de kontrol edin açıklama yapılmış olabilir.

 9. muhammed dedi ki:

  yaz okulunda açılacak derslerin listesini nereden görebilirim ?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Henüz yayımlanmadı

 10. sabiha dedi ki:

  merhaba başka üniversiteden öğrenci alıyorlar mı ve uzaktan eğitim mi olacak bilgi verirseniz sevinirim. (Gaziantep Üniversite)

  1. Özgür dedi ki:

   Araştırdığım kadarıyla alacaklar.

  2. Zeynep dedi ki:

   Nasıl kayıt yapiyoruz ?

   1. genç dedi ki:

    hangi bölüm

   2. genç dedi ki:

    hangi bölüme kayıt yapmayı düşünüyorsunuz?