2019 MEB Milli Sporcu Atama Duyurusu, Başvuru Şartları Neler?

08.05.2019
A+
A-

2019 Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Sporcu Atama Duyurusu yayımlandı. Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak? Şartlar Neler? Atama Takvimi Nasıl İşleyecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizin devamında…

2019 MEB Milli Sporcu Atama Duyurusu, Başvuru Şartları Neler?

2019 MEB Milli Sporcu Atama Duyurusu, Başvuru Şartları Neler?

2019 Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Millî Sporcu Atama Duyurusu yayımlandı. Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak? Şartlar Neler? Atama Takvimi Nasıl İşleyecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizin devamında…

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 86 (seksen altı) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli  aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Takvim süresi içersinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Millî sporculardan;

 1. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,
 2. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak,

şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

 1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
 2. Mezun olunan yükseköğretim programının,Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,
 3. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,
 5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 6. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır.

 

BAŞVURU, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER , TERCİH ve ONAY İŞLEMLERİ

 1. Başvurular http://personel.meb.gov.tr adresindeki “Milli sporcuların ataması” linkinden elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.
 2. Adaylar, elektronik başvuru formunda, başvurularını onaylatmak için bir il millî eğitim müdürlüğü belirleyeceklerdir.
 3. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 (yirmi) eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabileceklerdir. 20 (yirmi) eğitim kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” veya “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini seçeceklerdir.
 4. Ek-1 Takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
 5. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.
 6. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.
 7. Yenilenen başvurular Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.
 8. Uygun bulunarak elektronik ortamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.
 9. Adaylar ya da vekâlet verilen kişiler başvurularını onaylatmak için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde seçtikleri il millî eğitim müdürlüklerine;
 10. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e- devlet üzerinden aldıkları mezun belgesi, (Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini başvuru onay birimlerine teslim eden adayların bu belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/ “Belge Doğrulama” linkinden doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.)
 11. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
 13. Pedagojik      Formasyon      Belgesi      almaya      hak      kazandıkları      halde     belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuruda bulunacaklardır.
 1. İl millî eğitim müdürlüklerince, belge kontrolünden sonra Beden Eğitimi alanına atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise reddedilecektir. Başvurular il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
 2. İl millî eğitim müdürlüklerince onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
 3. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
 4. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
 5. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.
 6. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
 7. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

ATAMA, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

 1. Atama işlemleri başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarihli ve 51482134-115.99-E.449420 sayılı yazısı ekinde alınan “Ek-2 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu”nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 3. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır.
 4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:
  1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, 4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), 4.4.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 1. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
 2. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
 3. Adli sicil kaydı

Belgeleriyle atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.

 1. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler için il millî eğitim müdürlüklerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacaktır.
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda göreve başlamaları gerektiği kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde göreve başlayacaklardır.
 3. Herhangi bir nedenle göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
 4. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Duyuru İçin Tıklayınız

Takvim İçin Tıklayınız

Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu İçin Tıklayınız

Başvurmak isteyen adaylar Tıklayınız

Kaynak: MEB

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.