logo

1.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu üyeleri
Soru Açıklaması
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•1- Genel bütçeye dahil daireler
•2- Katma bütçeli idareler
•3- Kamu iktisadi teşebbüsleri
•4- Döner sermayeli kuruluşlar
•5- Mahalli idareler ve bunların birlikleri
•6- Kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon vs adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.
2.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisine uygulanabilir?
Doğru Cevap: "E" Döner sermayeli kuruluşlar
Soru Açıklaması
Yönetmeliğin uygulanmayacağı kimseler
1- Cumhurbaşkanı

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

3- Bakanlar Kurulu üyeleri

4- Türk Silahlı Kuvvetleri

5- Yargı mensupları

6- Üniversiteler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
3.
Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Amirine itaat
Soru Açıklaması
Etik Davranış İlkeleri Şunlardır:
1- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
2- Halka hizmet bilinci
3- Hizmet standartlarına uyma
4- Amaç ve misyona bağlılık
5- Dürüstlük ve tarafsızlık
6- Saygınlık ve güven
7- Nezaket ve saygı
8- Yetkili makamlara bildirim
Sitemize yorum yaparak destek olabilirsiniz.
4.
I-Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
II- Halka hizmet bilinci
III- Kalite  standartlarını uygulama
IV- Amaç ve misyona bağlılık
V -Bağlılık ve koşulsuz emir

Yukarıdaki sıralanan maddelerden hangileri etik davranış olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "B" II-V
Soru Açıklaması
5.
Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat etik davranış ilkelerinden hangisine aykırıdır?
Doğru Cevap: "B" Hediye ve faydalanma yasağı İlkesi
Soru Açıklaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.
6.
Aşağıda belirtilenlerden hangileri hediye alma yasağı kapsamı dışında tutulabilir?
Doğru Cevap: "C" Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri
Soru Açıklaması
a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
d)Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurumunun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu personel arasında adil şekilde dağıtması
Soru Açıklaması
Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar
• Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildirmesi,

• Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturması,

• Kurumunun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmesi,

• Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alması,

• Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranması,
• Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmesi, • Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olması, • Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış göstermesi, • İşinde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürmesi.
8.
Türkiye'de etikle ilgili kaç farklı örgütlenme vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
Türkiye’de etikle ilgili iki temel örgütlenme bulunmaktadır.
•Birincisi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
•ikincisi ise kurum ve kuruluşlarda oluşturulan etik komisyonları ve yetkili disiplin kurullarıdır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki etik örgütlenmelerden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Soru Açıklaması
10.
5176 sayılı kanun (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) doğrultusunda “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” hangi kurum bünyesinde kurulur?
Doğru Cevap: "E" Başbakanlık
Soru Açıklaması
Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 5176 sayılı kanun (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) doğrultusunda Başbakanlık bünyesinde “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.