2024 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

02.07.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzincan Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzincan Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2024 Yılı Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzincan Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzincan Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Erzincan Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 8 – 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 16 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 2 – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Erzincan-Binali-Yıldırım-Üniversitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2024 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

2024 Yılı Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

 • Açılacak Derslerin Akademi Birimler Tarafından Belirlenerek İlan Edilmesi 01.07.2024 01.07.2024
 • Kesin Kayıt ve Yaz Okulu Ücret Yatırma www.osymli.com 08 – 11 Temmuz 2024
 • Kapanan Derslerin Belirlenmesi 12.07.2024 12.07.2024
 • Kapanan Derslerin Yerine Ders Seçimi 13.07.2024 15.07.2024
 • Yaz Okulu Dersleri 16 Temmuz 2024 –  01 Eylül 2024
 • Ara Sınavlar 05.08.2024 11.08.2024
 • Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat 18.08.2024
 • Yarıyıl Sonu Sınavları 02 – 08 Eylül 2024
 • Yarıyıl Sonu Sınavı Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat 11.09.2024
 • Tek Ders Sınav Başvurularının Akademik Birimlere Yapılması 13.09.2024 13.09.2024
 • Tek Ders Sınavları 16.09.2024 16.09.2024
 • Tek Ders Sınav Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat 17.09.2024

2024 Yılı Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki önlisans, lisans (anadal, çift anadal, yandal) ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceği yaz okulu öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenen krediyi,
 2. Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
 3. Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,

 1. GNO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,
 2. Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
 3. Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
 4. Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini, ifade

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 Yaz okulunun amacı

MADDE 5 – (1) Yaz okulu; Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek öğrencilere GNO’larını yükseltme, başarısız oldukları dersleri başarabilme; GNO’su 3.00’ın üzerinde olan öğrenciler ile çift anadal/yandal programına kayıtlı olan öğrencilerin programlarını daha kısa sürede tamamlama imkânı sağlayan ek bir öğretim programıdır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda derslerin açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılması şartıyla yaz okulu süresi Senato tarafından belirlenir. (12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.)

(2) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin açılması

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, ilgili bölümün teklifi üzerine birim yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. (12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.)

 • Yaz okulunda açılacak dersler, yaz okulu akademik takviminde belirtilen kesin kayıtların başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan
 • Yaz okulu programlarında ders açılabilmesi için kayıt yaptırmış öğrenci sayısı, ön lisans ve lisans programlarında 5’in, lisansüstü programlarda 3’ün altında
 • Derse ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının 25’in altında kalması durumunda ilgili dersin açılması öğretim elemanının olumlu görüşüne bağlıdır.
 • Bir derse kayıt olan öğrenci sayısı 50’yi aşmadıkça aynı ders için ikinci bir grup oluşturulamaz.
 • Dersler, birim yönetim kurulunun ve Senatonun kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim yöntemiyle de açılabilir.
 • İki yarıyıl süreli (yıllık) dersler yaz döneminde açılmaz.

Ders alma

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, bahar yarıyılı sonu itibariyle almayı hak ettikleri dönemin alt dönemlerine ait; almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, başarısız oldukları veya GNO’larını yükseltmek amacıyla istedikleri dersleri alabilirler. GNO’su 3,00’ün üzerinde olan öğrenciler, bir üst sınıfın yarıyıllarına ait dersleri de yaz okulunda alabilirler.

 • Yan dal veya çift anadal programına ait dersler yaz okulunda alınabilir.
 • Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, en çok 20 kredilik ders alabilir. Alınan ders sayısı 4 (dört)’ten fazla Ancak, bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması halinde bu tek dersin kredisine bakılmaksızın sadece bu ders alınabilir. Çift anadal ve yan dal programı öğrencileri, anadaldaki dersleri ile birlikte azami kredi miktarı ve ders sayısına tabidirler.
 • Başarısız olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri
 • Öğrenciler bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak, yurtiçindeki Üniversiteler ve denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yaz okullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla alabilir.
 • Öğrenciler yaz okulunda aynı anda birden fazla yükseköğretim kurumundan ders
 • Yaz okulunda açılan derslere diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, birim yönetim kurulunun kararı ile kayıt yaptırabilirler.
 • Açılacak derslere, birinci, ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri ile açık öğretim öğrencileri kayıt yaptırabilirler.
 • Başarısız olunan veya daha önce alınmamış seçmeli dersin yerine birim yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer başka bir seçmeli ders alınabilir.
 • Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler yaz okulu öğretimi ile ilgili başvurularını kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna yaparlar
 • Ön kayıt sonuçlarına göre açılması kesinleşen derslere, ön kayıt yaptırmamış olan öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

( 12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.)

Kayıt işlemleri

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda kayıt işlemlerine ilişkin esaslar, birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Dersler başladıktan sonra ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz.

Devam, başarı durumu ve değerlendirme

MADDE 11 – (Değişiklik Tarihi:14.06.2022 tarih ve 09/14 sayılı Senato Kararı )

 • Yaz okulunda açılan derslerin; devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerin tabi olduğu esaslara göre yapılır.
 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derse devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Yaz okulunda devam şartını sağlamış olmak güz veya bahar yarıyıllarında devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Başka üniversitelerin yaz okulundan alınan derslerin notları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Not Dönüşümü Uygulama Esasları hükümlerine göre değerlendirilir.
 • Yaz okulu sonunda hesaplanan GNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki GNO’sunun yerine geçer.
 • Yaz okulu sonucunda hesaplanan not ortalamaları, daha önce ilan edilen başarı sıralamalarını (mezuniyet, onur/yüksek onur, ilk yüzde ona giren öğrenci) değiştirmez.

Ücret

MADDE 12 – (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ders kayıt ücreti alınır.

 • Açılan derslere kesin kayıt yaptırmış olan öğrencilerin yatırmış oldukları ders kayıt ücretleri iade edilmez. (06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.)
 • Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir.

2024 Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yaz Okulu

2023-24 YAZ OKULU AÇILMASI PLANLANAN DERSLER

Fakültemizde 2023-24 Akademik Yılı Yaz okulunda açılması planlanan dersler ve yaz okulu takvimi aşağıda yer almaktadır.

Açılması Planlanan Dersler.

Ders AdıKredi/AktsDers Saati
Eczacılık Mevzuatı ve İşletme2/32

2024 Erzincan Üniversitesi EĞİTİM Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN tıklayınız.

2024 Erzincan Üniversitesi FEN EDEBİYAT Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda Fakültemizde açılması planlanan dersler için tıklayınız.

Yaz Okulu Akademik Takvimi

Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları

Not 1: Yaz okulunda açılacak tüm dersler yüz yüze yürütülecektir.

Not 2: Yaz okulunda açılması planlanan “Ortak Zorunlu Dersler” ve “Öğretmen Yetiştiren Alanlar Dışındaki Programlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi” dersleri için duyuru daha sonra güncellenecektir.

2024 Erzincan Üniversitesi HUKUK Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN tıklayınız.

2024 Erzincan Üniversitesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN tıklayınız.

2024 Erzincan Üniversitesi İLAHİYAT Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN tıklayınız.

2024 Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN tıklayınız.

2024 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Erzincan Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslerin ilanı birimler tarafından yapılmaktadır. Duyuruyu yapan birimleri yukarıya ekledik. Diğer birimlerin duyurusu için ilgili tarihte üniversitenin duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. ısımsız dedi ki:

  merhaba, sınavlar yüz yüze mi olacak yoksa online mı olacak

  1. Ceylan dedi ki:

   Girişimcilik ve vergi hukuku dersi açılacak mı acaba

 2. Selen dedi ki:

  Mrb ben Erzincan üniversitesinde misafir öğrenci olarak yaz okulu başvurusu yapamıyorum yapabilenler yardımcı olabilir mi acaba

 3. Fatma Nur dedi ki:

  Online eğitim den sonra sınavlar da mı online olaraka yapılacak yada üniversite de mi yapılacak

  1. Mordem aktas dedi ki:

   Antrenörluk son sinifim. Daha dogrusu mezunum bir dersim kalmis. ” sporda musabaka analizi” acba acilacak mi. Bilgisi olan?

   1. Dilan Peker dedi ki:

    Ben Erzincan binali yıldırım üniversitesi’nde İngilizce yaz okula almak istiyorum İngilizce yaz okulu var mı bilenler bana ulaşabilir mi

 4. Mira dedi ki:

  Misafir öğrenciler de başvuru yapabilir mi ?

  1. Kevser dedi ki:

   Evet yapabiliyor

   1. Hakan dedi ki:

    Ben insaat mühendisliği öğrencisiyim akişkanlar mekanigi alacam da ön kayıt ne zaman olacak bilginiz var mı ?