2024 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

05.04.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Ufuk Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Ufuk Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2024 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Ufuk Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Ufuk Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Trakya Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2024-tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 19 – 21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

  • Kayıt İşlemleri 28 Haziran 2024
  • Derslerin Başlaması ve Derslerin Bitişi 1 Temmuz 2024 20 Ağustos 2024
  • Ara (Vize) Sınavlar 24 Temmuz 2024 26 Temmuz 2024
  • Ara (Vize) Sonuçlarının Sisteme Girilmesi ve Sınav Tutanaklarının Son Teslimi 31 Temmuz 2024
  • Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 19 Ağustos 2023 21 Ağustos 2024
  • Yarıyıl (Final) Sonuçlarının Sisteme Girilmesi ve Sınav Tutanaklarının Son Teslimi 26 Ağustos 2024

2023 Ufuk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları, ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersler ile genel not ortalamalarını yükseltmek istedikleri dersleri almalarını sağlamak ve yarıyıllarda meydana gelen öğrenci sayısındaki artışı önlemek,

c) Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin süresi içinde mezun olabilmelerine olanak tanımak,

ç) Özellikle Lisansüstü Programlarda, Üniversite dışından yurt içi, yurt dışı öğretim üyelerini yaz aylarında davet edip, yeni derslerin açılabilmesine olanak vererek lisansüstü çalışmaları desteklemek,

d) Diğer yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin de özel öğrenci statüsünde üniversitemiz olanaklarından yararlanmalarını sağlamaktır.

Yaz öğretimi ile ilgili esaslar

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek, eğitim-öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan, güz ve bahar yarıyıllarında öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yeniden alarak başarı düzeylerinin yükseltilmesine, bulunduğu yarıyıl içinde alamadıkları dersleri almalarına ve öğrencilerin süresi içinde mezun olabilmelerine olanak sağlayan, yan dal ve çift ana dal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim programıdır.

(2) Yaz öğretimi takvimi, senatoca akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir. Yaz öğretiminin süresi yarıyıl sonu sınavları hariç yedi haftadan az olmamak üzere düzenlenir. Yaz öğretiminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Öğrenciler, yaz öğretimi kayıt haftası içerisinde istekli oldukları derslere başvururlar. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan derslere kaydolurlar.

(4) Başarısız olduğu dersleri yeniden almak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı içinde bu dersi almış ve sınavlarında başarısız olmuş olması ya da normal yarıyılında ilgili dersi almamış olması gerekir.

(5) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ile alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarmış öğrenciler üst yarıyıllara ait daha önce hiç almadıkları önkoşulsuz derslerle, önkoşulunu başarmış oldukları önkoşullu dersleri alabilirler. Yan dal ve çift ana dal programlarındaki öğrenciler daha önce almamış oldukları dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.

(6) Ön lisans öğrencileri mezuniyet sürelerini kısaltmamak koşuluyla yaz öğretiminden ders alabilirler.

(7) Öğrenciler, yaz öğretiminde en fazla on kredilik ders alabilirler.

(8) Yaz öğretiminde aynı alanda yer alan farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin eşdeğer dersleri ortak olarak açılabilir. Ortak açılacak dersler yaz öğretimi koordinatörü tarafından belirlenir.

(9) Yaz öğretiminde alınan derslerin notları ilgili yarıyıllardaki yerlerine yerleştirilerek öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamaları hesaplanır. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

(10) Öğrencilerin yaz öğretiminde kayıtlı oldukları derslerdeki başarı notu, ilgili eğitim-öğretim yarıyılının en son notu olarak değerlendirilir.

(11) Yaz Öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere çıkış belgeleri verilir.

(12) Yaz Öğretiminde bir öğretim elemanı en fazla üç lisans dersi ve üç yüksek lisans dersi üstlenebilir.

(13) Ufuk Üniversitesinin ön lisans, lisans programlarında yer alan tüm derslerin verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyılında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programına ertelenemez.

(14) İngilizce hazırlık sınıfı koordinatörlüğünce düzenlenen yaz öğretimine, İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan bütün öğrenciler katılabilir.

(15) Başka üniversitelerden, Ufuk Üniversitesi yaz öğretimine gelen öğrencilere, yaz öğretiminin süresi, alıp başardıkları derslerin, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge yaz öğretimi koordinatörü tarafından imzalanır ve bir kopyası fakülte veya yüksekokul arşivlerinde saklanır.

(16) Yaz öğretiminde başka üniversitelerden ders alan öğrenciler ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notlarını resmi yazı ile belgelendirmek zorundadır.

(17) Staj yapan öğrenci yaz öğretiminden ders alamaz.

(18) Öğrenciler, yaz öğretiminde ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak yaz öğretiminde açılmayan dersleri, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir başka üniversiteden alabilirler. Ancak bu derslerdeki başarı Üniversite ile ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

(19) Yıllık dersler yaz öğretiminde açılmaz.

(20) Yaz öğretiminde açılan derslerin değerlendirilmesi, başarı durumu, ilgili fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim sınav yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(21) Yaz öğretiminin bütünleme sınavı yoktur. Herhangi bir dersten bütünlemeye girme hakkı olan öğrencinin yarıyıl vize notu dikkate alınır.

(22) İlk kez yaz okulunda ders alan öğrencinin bütünleme hakkı yoktur.

(23) Yaz öğretimine dışarıdan gelen öğrencilere aldıkları derslerin kredi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Ufuk Üniversitesi yaz öğretimi ücretli olup, burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere öğrencilerden alınacak ücreti ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Hazırlık sınıfı yaz öğretimi

MADDE 10 – (1) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz öğretimi hazırlık sınıf koordinatörünün önerisi ve Rektör onayıyla uygulanır. Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, 11/10/2002 tarihli ve 24903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olanlar güz yarıyılı başında kayıtlı oldukları bölüm veya programlardaki normal öğretimlerine başlarlar. Yaz programında başarısız olan öğrenciler, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerle birlikte güz yarıyılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavına girerler.

Devam ve devamsızlık

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde; kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma gibi işlemler uygulanmaz.

(2) Daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, yaz öğretiminde alınan derslere devam zorunludur. Yaz öğretiminde alınan derslere devam, daha sonraki yarıyıllarda devam şartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği biçimde uygulanır.

2024 Ufuk Üniversitesi İletişim

İİBF, Fen-Edebiyat Fak., Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, Adalet MYO, Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü

A. : İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 129 (06836)
İncek – Gölbaşı – Ankara – TÜRKİYE

Telefon : +90 (312) 586 70 00 (Santral)

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.