2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu

02.06.2021
19.048
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu ön kayıtları 26 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 09 Ağustos 2021 tarihinde ONLİNE olarak başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 06– 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi 

 • Açılması talep edilen Ders tekliflerinin Bölüm/Program Başkanlıklarına sunumu 7-11 Haziran 2021
 • Bölüm Kurulu ve ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının Rektörlüğe sunumu 14-18 Haziran 2021
 • Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun değerlendirilmesi ve Yaz Okulu ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının alınması 21-25 Haziran 2021
 • Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Öğrencilere İlanı 28 Haziran 2021
 • Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kayıtlarının alınması 5-9 Temmuz 2021
 • Yaz Okulu Ders Ön Kayıtları 26-30 Temmuz 2021
 • Yaz Okulu Açılmayan Derslerden Açılan Derslere Kayıt 2-6 Ağustos 2021
 • Yaz Okulu Derslere Başlama 9 Ağustos 2021
 • Yaz Okulu Derslerin Bitimi 3 Eylül 2021
 • Yaz Okulu Sonu Sınavları 6-10 Eylül 2021
 • Yaz Okulu Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde sisteme girilmelidir) 17 Eylül 2021

 

*Yaz Okulu Eğitim-Öğretimi Uzaktan Eğitim yolu ile yapılacaktır.

 

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak dersleri ve ücretlerini 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren bu linkten öğrenebilirsiniz.

 

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz Okulunun Amaçları, Yönetimi, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Yaz okulunun amacı

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;

 • Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak,
 • Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri veya çeşitli nedenlerden dolayı ilgili dönemlerde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına imkân sağlamak,
 • Üniversite öğrencilerinin öngörülen eğitim-öğretim süresinde veya başarılı öğrencilerin öğrenimlerini daha erken bitirebilmelerine olanak sağlamak,
 • Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz okulunun yönetimi

MADDE 6 – (1) Yaz okulu, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilir. Yaz okulu ile ilgili sorunlar bu Kurul tarafından çözümlenir.

Yaz okulu takvimi ve süresi

MADDE 7 – (1) Yaz okulu takvimi ve süresi şunlardır;

 • Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Üniversite akademik takvimine göre belirlenerek Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülür.
 • Yaz öğretiminin süresi 5 haftadan az olamaz, bu süreye yaz okulu ara sınavları ve yaz okulu sonu sınavları dahildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.
 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve bir yaz okulu sonu sınavı yapılır. Ara sınava ve yaz okulu sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.
 • Yaz okulunda sadece ara sınava giremeyenler öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılabilir. Yaz okulu sonu sınavına giremeyen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmez

Derslerin açılması, ders sorumlularının belirlenmesi ve öğrenci sayıları

MADDE 8 (1) Derslerin açılması, ders sorumlularının belirlenmesi ve öğrenci sayıları ile ilgili hususlar şunlardır;

 • Önlisans ve lisans kapsamındaki dersler (zorunlu ve seçmeli), birinci ve ikinci eğitim- öğretim programları için açılabilir. Ancak, bu programlarda normal olarak güz ve bahar yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okulu programına
 • Lisans programlarında, ilgili bölümlerin bölüm kurulu önerisi üzerine fakülte/yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Önlisans programlarında, ilgili bölümlerin bölüm kurulu önerisi üzerine meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Gerekli koşullar oluştuğu takdirde daha önce açılacağı ilan edilmediği halde, yeterli öğrenci sayısına ulaşmış dersler ilgili kurul kararı ile açılabilir.
 • Yaz okulu kapsamında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları en geç bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından ilan edilir.
 • Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada verebilecekleri ücretli azami ders saati; 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim elemanları için 32 saati) geçemez. Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmaz.
 • Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bir dersin açılabilmesi için dersi açacak öğretim elemanı başvurusu olmaması durumunda, ilgili birimin önerisi ve Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun onayıyla, ilgili yasalar çerçevesinde Üniversite içinden veya diğer Üniversitelerden öğretim elemanları görevlendirilebilir.
 • Aynı dersi açmak isteyen öğretim elemanı sayısının birden fazla olması halinde açılacak ders ile ilgili görevlendirmeler söz konusu birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.
 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğretim gören öğrenciler hariç, en az 15 (on beş) olmalıdır. İstisnai durumlar, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
 • Bir derse kesin kayıt olan öğrenci sayısı 40’i aşmadıkça aynı ders için ikinci bir grup oluşturulamaz. Laboratuar, arazi, atölye vb. uygulaması olan dersler için bu sınır 30’tır.
 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin, ders saatinin veya AKTS kredisinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu tarafından içerik açısından denkliğinin kabul edilmesi

Ders alma, ders saatleri ve ders devamı

MADDE 9 – (1) Ders alma, ders saatleri ve ders devamı ile ilgili hususlar şunlardır;

 • Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır.
 • Yaz okulunda öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri (yıllık dersler, diploma çalışması, bitirme çalışması, ödevi ve laboratuvar dersleri ile proje amaçlı dersler hariç) alabilir.
 • Fakülte/yüksekokul öğrencileri meslek yüksekokullarından ders alamaz. Ancak, meslek yüksekokulu öğrencileri fakülte/yüksekokullardan ders
 • Bir öğrenci yaz okulunda daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, bu yarıyıllarda açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri
 • Öğrenci daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri not yükseltmek amacıyla yaz okulundan ders alabilir. Bu durumda öğrencin en son aldığı ders notu dikkate alınır.
 • Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler genel not ortalamalarının 3 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak şartıyla, bir üst sınıftaki derslerden de
 • Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz.
 • Önlisans ve lisans eğitim-öğretim programları için düzenlenen yaz okulunda bir öğrenci, Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında en fazla 3 ders
 • Yaz okulunda her ders için, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersten daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Devam koşulunu sağlayamayan öğrenci yaz okulu sonu sınavına
 • Yaz okulundan elde edilen derslere devam hakkı güz ve bahar yarıyılları için geçerli değildir.
 • Yaz okulunda alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirmeye katılır.
 • Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulundan ders
 • Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci veya ders kaydı yaptırmamış öğrenci yaz okulundan ders alamaz. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir. Yaz okulu başlangıcı itibariyle azami öğrenim süresi tamamlanan öğrenci yaz okulundan ders
 • Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan uzaklaştırma cezası almış ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz okulunda ders
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi olmayan diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Üniversite Senatosunda belirlenen ilkeler çerçevesinde yaz okulunda açılan dersleri alabilir. Bu öğrenciler için yaz okulu süresini, aldıkları dersin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge dekan veya müdür tarafından imzalanır ve ilgili üniversiteye iletilir

Diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alma

MADDE 10 – (1) Diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alması ile ilgili hususlar şunlardır;

 • Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda; öğrenci, bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kayıtlı oldukları birimin izni alınmak koşulu ile AKTS kredisinin veya ders saatinin eşit veya daha fazla olması ve ders içeriğinin en az % 70’inin eşdeğer olması kaydıyla, bu derslerin açıldığı diğer üniversitelerin yaz okullarından da
 • Öğrencilerin diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alabilmesi için yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölüm/programına ait taban puanının, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanına eşit veya bu puandan yüksek olması
 • Diğer bir üniversitenin yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur. Bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde, ilgili birimin Dekan/Müdür onayı ile öğrenci diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alabilir.
 • Fakülte/yüksekokul öğrencileri meslek yüksekokullarından ders alamaz. Ancak, meslek yüksekokulu öğrencileri fakülte/yüksekokullardan ders alabilirler
 • Üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Diğer üniversitelerden şartlı olarak geçilen dersler başarılı olarak kabul edilmez.
 • Öğrencinin diğer bir üniversitenin yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.

Derslere başvuru, kayıt işlemleri ve ücretler

MADDE 11 – (1) Derslere başvuru, kayıt işlemleri ve ücretler ile ilgili hususlar şunlardır;

 • Üniversite öğrencileri ve diğer üniversitelerin öğrencilerinin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından planlanarak ilan
 • Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır.
 • Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
 • Yaz okulu ücreti ödenmeden kesin ders kaydı ve ders seçimi yapılamaz.
 • Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ders saati başına ücret ile ders veren öğretim elemanına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre; yaz okulu koordinasyon kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Anlaşmazlıkların çözümünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 13 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 2017 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan 02 numaralı kararı ile kabul edilen “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.